Αναζήτηση
logo
28η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Καλείστε στην 28η Έκτακτη/Κατεπείγουσα Συνεδρίαση την 8η του μηνός Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), και σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.643/οικ.69472/24-09-2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με τα κατωτέρω θέματα:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 21/7/2022 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, των εργαζομένων του Δήμου, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ (Μανθογιάννη Αγγελική και υπόλοιποι 9) και ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για παράσταση και συζήτηση την 9/8/2022 στο ανωτέρω Δικαστήριο, της προσωρινής διαταγής.
  2. Έκκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, για το Β΄ τρίμηνο 2022.