Αναζήτηση
logo
29η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Καλείστε στην 29η Έκτακτη/Κατεπείγουσα Συνεδρίαση την 17η του μηνός Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), και σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.643/οικ.69472/24-09-2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με τα κατωτέρω θέματα:

  1. Έγκριση παραστατικών στοιχείων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, για το μήνα Ιούλιο 2022.
  2. Έκκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, για το μήνα Ιούνιο 2022.
  3. Έγκριση δαπανών του Δήμου από την πάγια προκαταβολή, τρέχοντος έτους.
  4. Έγκριση δαπανών των Κοινοτήτων του Δήμου, από την πάγια προκαταβολή, τρέχοντος έτους.
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Άννα Μπάγκα, για αποζημίωση ζημιάς (ελαστικό ΙΧ αυτ/του), από υπαιτιότητα του Δήμου.
  6. Έγκριση μελέτης και καθορισμός/έγκριση όρων διακήρυξης της δημόσιας σύμβασης «Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου».
  7. Κατάρτιση και έγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του δημοτικού αγροτεμαχίου στη θέση «ΜΕΡΙΑΣ» Αλμυρού.
  8. Κατάρτιση και έγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του δημοτικού αγροτεμαχίου στη θέση «ΒΑΤΑ» της Κοινότητας Αγίας Τριάδας.