Αναζήτηση
logo
2η Πρόσκληση Δημοτικού συμβουλίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Καλείστε να προσέλθετε στην 2η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 18η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα

18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, για το έτος 2024.

 2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμυρού.

 3. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων δικαιούχων αποζημίωσης για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων καθώς και το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση.

 4. Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για την υποβοήθηση της Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων της καταργούμενης Κοινωφελούς Επιχείρησης.

 5. Καθορισμός δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων.

 6. Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου, για το Δ΄ Τρίμηνο 2023

 7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συμμετοχή του στον Αναπτυξιακό Οργανισμό με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «Αναπτυξιακή

Πηλίου Α.Ε»

 8. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας.

 9. Ορισμός εκπροσώπων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

 10. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αλμυρού.

 11. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αλμυρού.

 12. Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

 13. Ορισμός μελών για την σύσταση επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου για το έτος 2024

 14. Ορισμός μελών για την σύσταση επιτροπής παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2024

 15. Ορισμός μελών για την σύσταση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συγκεκριμένων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2024

 16. Ορισμός μελών και των αναπληρωτών τους για συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασιών για την αγορά, εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου (άρθρο 1 παρ. 1 και άρθρο 3 παρ. 3 Π.Δ. 270/1981)

 17. Ορισμός μελών Επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

 18. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην επιτροπή χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

 19. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Γνωμοδοτική Επιτροπή άρθρου 9 Ν.2881/2001

 20. Σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν αξία.

 21. Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας των Δημάρχων και των Προέδρων Κοινοτήτων και όσων κατείχαν τα αξιώματα αυτά, καθώς και των εν ενεργεία δημοτικών και τοπικών συμβούλων (άρθρο 114 του ν.4623/2019)

 

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  

  Ιωάννης Γαλατσίδας