Αναζήτηση
logo
2η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Καλείστε στην 2η Τακτική Συνεδρίαση την 17η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.00 μεσ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) και σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.643/οικ. 69472/24-09-2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με τα κατωτέρω θέματα:

  1. Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αλμυρού, έτους 2023, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ. 4/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ.
  2. Κατάρτιση και έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου, οικον. έτους 2023.