Αναζήτηση
logo
30η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Καλείστε στην 30η Τακτική Συνεδρίαση την 7η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), και σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.643/οικ.69472/24-09-2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με τα κατωτέρω θέματα:

 1. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), για το έτος 2023.
 2. Έγκριση δαπανών των Κοινοτήτων του Δήμου, από την πάγια προκαταβολή, τρέχοντος έτους.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Βασιλείου Μητρόπουλου του Δημητρίου, για αποζημίωση ζημιάς στο ΙΧΕ αυτοκινήτου, από υπαιτιότητα του Δήμου.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Παναγιώτη Φούντα του Δημητρίου, για αποζημίωση ζημιάς στο ΙΧΕ αυτοκινήτου, από υπαιτιότητα του Δήμου.
 5. Έγκριση δαπανών προγραμματισμένης και επιβεβλημένης μετακίνησης του Αντιδημάρχου καθαριότητας, στην Αθήνα.
 6. Έγκριση δαπανών έκτακτης και επιβεβλημένης μετακίνησης του Αντιδημάρχου καθαριότητας, στην Άρτα.
 7. Σύνταξη μελέτης για τη δημοτική οδό Νηές-Αγία Μαρίνα, με πλάτος κυκλοφορίας μικρότερο των ελαχίστων απαιτήσεων.
 8. Έγκριση παρέμβασης σε περιμετρικούς δρόμους της πλατείας, με το έργο «Αποκατάσταση Εσωτερικής Οδοποιίας Δήμου Αλμυρού».
 9. Τροποποίηση της αριθ. 75/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα «Σύσταση πάγιας προκαταβολής των Κοινοτήτων», (Αντικατάσταση Προέδρου του Τ.Σ. Αχιλλείου).
 10. Έγκριση της αριθ. 128/2022 απόφαση του Δημάρχου Αλμυρού με τίτλο, «Έγκριση απευθείας ανάθεση επισκευής μηχανήματος έργου, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης».
 11. Έκκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, για το μήνα Ιούλιο 2022.
 12. Έγκριση παραστατικών στοιχείων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, για το κλείσιμο του Ταμείου, μηνός Αυγούστου 2022.