Αναζήτηση
logo
31η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Καλείστε στην 31η Τακτική Συνεδρίαση την 14η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), και σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.643/οικ.69472/24-09-2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με τα κατωτέρω θέματα:

  1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, τρέχοντος οικονομικού έτους.
  2. Εξειδίκευση πίστωσης για την συνδιοργάνωση ημερίδας του Δήμου με την ΠΕΔ Θεσσαλίας στον Αλμυρό, στις 30/9 και 1/10/2022.
  3. Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση ημερίδας στο Πτελεό στις 22/9/2022, με θέμα «Ανάδειξη της ευεργετικής δράσης επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου του Δήμου Αλμυρού (Δημοτική Ενότητα Αλμυρού, Πτελεού, Σούρπης)».1
  4. Κατάρτιση και έγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (αγροτεμαχίου), στη θέση «Μεριάς» της Κοινότητας Αλμυρού.
  5. Κατάρτιση και έγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (αγροτεμαχίου), στη θέση «Βάτα» της Κοινότητας Σούρπης.
  6. Απευθείας εκτέλεση του έργου «Επέκταση ΦΟΠ εντός του οικισμού της Κοινότητας Κροκίου», προϋπολογισμού δαπάνης (1.146,68) €.
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Μαρία-Ξένια Καρακώστα του Γεωργίου, για αποζημίωση ζημιάς στο ΙΧΕ αυτοκίνητο της, από υπαιτιότητα του Δήμου.
  8. Έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια & εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στις υποδομές πόσιμου νερού και λυμάτων του Δήμου Αλμυρού».
  9. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για την υπεράσπιση του πρώην Αντιδημάρχου κ. Μιχαήλ Μακρή και του Προέδρου της Κοινότητας Δρυμώνας κ. Πανταζή Πανταζή.
  10. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εξέταση καθορισμού τιμής μονάδας των απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής».