Αναζήτηση
logo
32η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Καλείστε στην 32η Τακτική Συνεδρίαση την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10.00΄ π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), και σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.643/οικ.69472/24-09-2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με τα κατωτέρω θέματα:

  1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, τρέχοντος οικονομικού έτους.
  2. Έγκριση πληρωμένων δαπανών των Κοινοτήτων του Δήμου, από την πάγια προκαταβολή, τρέχοντος έτους.
  3. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης «Μίσθωση μηχανημάτων πυρασφάλειας Δ.Ε. Σούρπης».
  4. Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρω βία του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Σούρπης και έργα μεταφοράς στην ΕΕΛ Αλμυρού».
  5. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στις κτιριακές υποδομές του Δήμου Αλμυρού».
  6. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή στεγασμένου χώρου λαϊκής αγοράς».
  7. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανέγερση 1ου Νηπιαγωγείου Αλμυρού (Ίδρυμα Μελά).