Αναζήτηση
logo
33η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Καλείστε στην 33η Έκτακτη Συνεδρίαση την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), και σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.643/οικ.69472/24-09-2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με τα κατωτέρω θέματα:

1.-Επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «iAlmyros-Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της περιοχής του Δήμου Αλμυρού».

2.- Έγκριση όρων για τη Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Αλμυρού για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/80480/1955/02-08-2022 ΤΑ-01 Πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» στη Δράση «Υποδομές παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού» στο υποέργο 4 «Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού».