Αναζήτηση
logo
33η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

33η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 33η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 24η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10.00΄ μ. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα: