Αναζήτηση
logo
34η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Καλείστε στην 34η Έκτακτη Συνεδρίαση την 4η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), και σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.643/οικ.69472/24-09-2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με τα κατωτέρω θέματα:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 15926/22-9-2022 αίτηση των α) Σαμαρά Χριστίνας του Αποστόλου και β)Σαμαρά Νικολάου του Γεωργίου, αμφότεροι κάτοικοι Πλατάνου.
 2. Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, για το μήνα Αύγουστο 2022.
 3. Έγκριση της αριθ. 149/2022 απόφαση του Δημάρχου Αλμυρού με τίτλο, «Έγκριση απευθείας ανάθεση εργασιών τακτικής συντήρησης απορριμματοφόρου, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης».
 4. Έγκριση της αριθ. 151/2022 απόφαση του Δημάρχου Αλμυρού με τίτλο, «Έγκριση απευθείας ανάθεση προμήθειας ελαστικών οχημάτων, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης».
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθ. 264/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, επί αγωγής του Δημητρίου Βαζούρα του Λεωνίδα, κατά του Δήμου Αλμυρού, καθώς και σχετικής αίτησης του ενάγοντα για δικαστικό συμβιβασμό.
 6. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ και συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Σούρπης & έργα μεταφοράς στην ΕΕΛ Αλμυρού».
 7. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ για την αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου, «Αντικατάσταση αγωγών αμιαντοτσιμέντου σε τμήματα του δικτύου ύδρευσης της πόλης του Αλμυρού».
 8. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο περιβαλλοντικό πάρκο της Κοινότητας Ανάβρας».
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας από θεομηνία ΙΑΝΟΣ 2020».
 10. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στις κτιριακές υποδομές του Δήμου από τον «ΙΑΝΟ».
 11. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Ανέγερση νέου Νηπιαγωγείου Αλμυρού (ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΑ)».
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις πεζόδρομων και πεζοδρομίων ΔΕ Αλμυρού (Ευξεινούπολη, οδός Μετσοβίτη, οδός Βόλου).
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΔΕ, πλην ΔΕ Αλμυρού».
 14. Κατάρτιση και έγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Μαυρόλοφος Αλμυρού.