Αναζήτηση
logo
34η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

34η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 34η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 3η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10.00΄ μ. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα: