Αναζήτηση
logo
35η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Καλείστε στην 35η Τακτική Συνεδρίαση την 11η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00΄ π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), και σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.643/οικ.69472/24-09-2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με τα κατωτέρω θέματα:

  1. Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής της Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, για την οικονομική διαχείριση του έτους 2021.
  2. Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής της Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, για την οικονομική διαχείριση του έτους 2021.
  3. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη ηχητικής δαπάνης σε εκδήλωση του ΑΜΣ «ΗΡΑΚΛΗΣ» Αγίων Θεοδώρων, στις 29-10-2022.
  4. Έγκριση πληρωμένων δαπανών από την πάγια προκαταβολή των Κοινοτήτων του Δήμου.
  5. Έγκριση πληρωμένων δαπανών από την πάγια προκαταβολή του Δήμου.
  6. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στις υποδομές πόσιμου νερού και λυμάτων Δήμου Αλμυρού».
  7. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο περιβαλλοντικό πάρκο της Κοινότητας Ανάβρας».
  8. Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης δικ/κών κατακύρωσης του ανοιχτού διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με αντικείμενο την «Συντήρηση-επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Αλμυρού».
  9. Έγκριση πρόσληψης επτά (7) ατόμων, μέσω επιδοτούμενου προγράμματος του «ΟΑΕΔ», για την απασχόληση μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67.
  10. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού (1.790,00) € με ΦΠΑ, για την πληρωμή δαπανών εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 1940.