Αναζήτηση
logo
36η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

36η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 36η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 22α του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00΄ μ. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα: