Αναζήτηση
logo
39η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Καλείστε στην 39η Τακτική Συνεδρίαση την 16η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), και σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.643/οικ.69472/24-09-2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με τα κατωτέρω θέματα:

  1. 9η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.
  2. Έκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την συμμετοχή τους στην ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΥΝ Π.Ε.
    Έγκριση της τροποποίησης της μελέτης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Κ. ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ»
  3. Έγκριση της τροποποίησης της μελέτης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ».