Αναζήτηση
logo
3η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Καλείστε στην 3η Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, την 31η του μηνός Ιανουαρίου, τρέχοντος έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09.00΄π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (Α’ 163), με το κατωτέρω θέμα:

 

  1. Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρους εκτός των υπηρετούντων στο Δήμο με πάγια αντιμισθία, λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης – Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των υπ΄ αριθ. 108159/15-12-2023 και 108153/15-12-2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών – Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής.
  2. Υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών» Άξονα προτεραιότητας

      2.4 «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» με τίτλο: «Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών για τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού_ V» με τίτλο “Αποκατάσταση υποδομών στο

      Δήμο Αλμυρού από πλημμυρικά φαινόμενα (Daniel)”

    3. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αλμυρού την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων που αφορούν σε έργα του αναπτυξιακού προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

    4. Εξουσιοδότηση του Ταμία του Δήμου για υποβολή αιτήματος κίνησης λογαριασμού της καταργούμενης Κοινωφελούς Επιχείρησης καθώς και υποβολή αιτήματος

      μετονομασίας του λογαριασμού στο όνομα του Δήμου Αλμυρού.

    5.Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του κυλικείου στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Αλμυρού.

    6. Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας για την αντίκρουση προσφυγής «ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

         ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

   7. Έγκριση κίνησης οχήματος εκτός της περιφερειακής ενότητας.

                                              

                                             Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

    

                                      Δημήτριος Κυριάκου Εσερίδης