Αναζήτηση
logo
3η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Καλείστε στην 3η Τακτική Συνεδρίαση την 24η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας TΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) και σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.643/οικ. 69472/24-09-2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με τα κατωτέρω θέματα:

 1. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αλμυρού».
 2. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή δικτύου πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, Δήμου Αλμυρού».
 3. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Αλμυρού».
 4. Συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή διαγωνισμών έργου του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης κάτω του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00) €, για το 2023.
 5. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση-Βελτίωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Πτελεού, Δήμου Αλμυρού».
 6. Ορισμός μελών για την σύσταση επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου, για το 2023.
 7. Ορισμός μελών για την σύσταση επιτροπής παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών του Δήμου, για το 2023.
 8. Ορισμός μελών για την σύσταση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συγκεκριμένων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου, για το 2023.
 9. Ορισμός μελών για την σύσταση επιτροπής διεξαγωγή δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών, για την εκτέλεση έργων κατά την διάρκεια του 2023 (άρθρο 221 ν. 4412/2016).
 10. Ορισμός μελών για την σύσταση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά την διαδικασία δημοπράτησης έργων του Δήμου, για το 2023 (άρθρο 221 του ν. 4412/2016).
 11. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας, για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)».
 12. Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του Δήμου, στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» -ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄ 169).
 13. Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Επίδοση Δικονομικών Δικογράφων», μετά από εντολή του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, για δικαστική υπόθεση του Δήμου.
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθ. 1/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλμυρού, μετά από αγωγή του Χρήστου Γ. Καραζούπη, κατά του
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αριθ. κατάθεσης ΑΓ554/20-12-2019 αγωγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου των, α)Ευαγγελία Ν. Ράπτη και Αποστολία Ν. Ράπτη, κατά του Δήμου Αλμυρού.
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αριθ. κατάθεσης ΑΓ496/06-11-2019 αγωγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου της, Ευαγγελία Β. Ράπτη, κατά του Δήμου Αλμυρού.