Αναζήτηση
logo
43η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Καλείστε στην 43η Τακτική Συνεδρίαση την 22η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), και σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.643/οικ.69472/24-09-2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με τα κατωτέρω θέματα:

 1. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού (150.000,00) € από το ΥΠ.ΕΣ., για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες».
 2. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού (20.000,00) € από το ΥΠ.ΕΣ., για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες».
 3. Έγκριση πρακτικού δημοπράτησης δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών του ανοιχτού διαγωνισμού «iAlmyros – Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Αλμυρού».
 4. Έγκριση επιστροφής του ποσού της πάγιας προκαταβολής των Κοινοτήτων του Δήμου, έτους 2022 και απαλλαγή από κάθε ευθύνη των υπόλογων Προέδρων, ως διαχειριστές αυτής.
 5. Έγκριση επιστροφής του ποσού της πάγιας προκαταβολής του Δήμου, έτους 2022 και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του υπόλογου υπαλλήλου, ως διαχειριστής αυτής.
 6. Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, για το μήνα Νοέμβριο 2022.
 7. Έγκριση χορήγηση παράτασης για την περαίωση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή στεγασμένου χώρου λαϊκής αγοράς».
 8. Έγκριση χορήγηση παράτασης για την περαίωση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού στη θέση Πλατάνια -Ρέμα-Γαλή-Κονάκια-Βράχος της Δ.Κ. Αλμυρού».

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης με αναθεώρηση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανέγερση Νηπιαγωγείου Σούρπης, Δ. Αλμυρού, Ν. Μαγνησίας».
 2. Έγκριση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της δημόσιας σύμβασης για την σύνταξη της μελέτης «Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης λιμένων Δήμου Αλμυρού».
 3. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για την υποβολή προσφυγής επί της αριθ. 53/2022 πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Π.Ε. Μαγνησίας, ενώπιον του 7ου Τμήματος του Ε, Σ., στα πλαίσια της νομιμότητας των όρων σύναψης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμυρού και της ΔΕΥΑΑΛ, για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση του υφισταμένου δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας Ανάβρας».
 4. Αποδοχή ποσού (490.000,00) € από του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Κοκκωτών-Βρύναινας-Παναγίας Ξενιάς, Δήμου Αλμυρού».