Αναζήτηση
logo
4η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Καλείστε να προσέλθετε στην 4η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 6η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για το έργο: «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ»
 2. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΟΥΡΠΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΛΜΥΡΟΥ».
 3. Έγκρισης χορήγησης 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ (ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΑ)»
 4. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΕΡΓΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 2020»
 5. Έγκριση 1ΟΥ ΑΠΕ του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ
 6.  Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αλμυρού και Δ.Ε.Υ.Α. Αλμυρού για την πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ολοκληρωμένης ψηφιακής διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Πτελεού, Σούρπης και Ανάβρας του Δήμου Αλμυρού», ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, με σκοπό την υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση της πράξης.
 7. Έγκριση παράτασης παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες ψηφιακής αναβάθμισης του Δήμου Αλμυρού».
 8. Έγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας της σύμβασης «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης 5037645», με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλμυρού»
 9.  Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμυρού.
 10. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Δ΄ Τρίμηνο 2022.
 11.  Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης οικονομικού έτους 2023.
 12. Έγκριση της στοχοθεσίας (ΟΠΔ) οικονομικών αποτελεσμάτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης οικονομικού έτους 2023.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος των κ. Τζιόντζιου Βασιλείου, Τζιόντζιου Καλλιόπης & Πατσέα Γεωργίας χηρ. Τζιόντζιου Κων/νου, για απόδοση στο Δήμο τμήματος γης της ιδιοκτησία τους, η οποία βρίσκεται στην 3β/2002 πράξη εφαρμογής.
 14.  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως των μελών της Θεατρικής Ομάδας Ενηλίκων Αλμυρού Σκηνοπαίκτες.
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Δημητρίου Κοντοστάθη.
 16.  Διατύπωση γνώμης επί της χωροθέτησης Πιλοτικού Θαλάσσιου Πλωτού Φωτοβολταϊκού Σταθμού (Π.Θ.Π.Φ.Σ.) ισχύος 0,999 MW, της εταιρείας «SIREN 4 MON/ΠΗ Ι.Κ.Ε.», στη θέση «Πλάτανος» του Δήμου Αλμυρού.