Αναζήτηση
logo
4η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Καλείστε στην 4η Τακτική Συνεδρίαση την 7η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας TΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) και σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.643/οικ. 69472/24-09-2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με τα κατωτέρω θέματα:

 1. Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ολοκληρωμένης ψηφιακής διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Πτελεού, Σούρπης και Ανάβρας του Δήμου Αλμυρού».
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αγωγής των α)Μαχά Αθηνά… (και υπόλοιποι 5), πρώην υπάλληλοι του Δήμου με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά του Δήμου Αλμυρού.
 3. Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, για το μήνα Δεκέμβριο 2022.
 4. Έγκριση παραστατικών στοιχείων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, για το κλείσιμο του Ταμείου, μηνός Δεκέμβριο 2022.
 5. Σύσταση πάγιας προκαταβολής του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2022 και ορισμός υπαλλήλου, ως υπόλογος διαχειριστής.
 6. Σύσταση πάγιας προκαταβολής των Κοινοτήτων του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2022 και ορισμός των Προέδρων, ως υπόλογοι διαχειριστές αυτών.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αγωγής του Ιωάννη Παπαρίζου, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, κατά του Δήμου Αλμυρού.
 8. Άσκηση αγωγής κατά της κας Χριστίνα Σαμαρά, για την απόδοση μισθίου (Δημοτικό Κατάστημα Πλατάνου).
 9. Άσκηση αγωγής κατά της κας Βασιλική Αγγελίδη, για την απόδοση μισθίου (Ξύλινο Κουρί).

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευξεινούπολης για την συνδιοργάνωση/αναβίωση του Καρναβαλιού της ομώνυμης Δημοτικής Κοινότητας και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης.
 2. Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοχτού διαγωνισμού iAlmyros-Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών, για την προβολή των Τοπικών Φυσικών και  Πολιτιστικών-Τουριστικών Πόρων της περιοχής του Δήμου Αλμυρού.