Αναζήτηση
logo
5η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Καλείστε στην 5η Δημόσια Έκτακτη/Κατεπείγουσα Συνεδρίαση την 16η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00΄ μ.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης του Προέδρου του Δ.Σ. με κάθε ένα μέλος αυτού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), σύμφωνα με την ΠΝΠ ΦΕΚ Α’ 55/11-3- 2020, άρθρο 10, παρ. 1 και με την με αριθ. 642/2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, (Αριθ. πρωτ. 69471/24-09-2021—ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε), με το κατωτέρω θέμα:

  1. Πολυετής Προγραμματισμός πρόσληψης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δήμο Αλμυρού, για τα έτη 2024-2027.