Αναζήτηση
logo
6η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση για την 6η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

6η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής