Αναζήτηση
logo
6η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Καλείστε στην 6η Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, την 14η του μηνός Φεβρουαρίου, τρέχοντος έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09.00΄π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (Α’ 163), με τα κατωτέρω θέματα:

 

  1. 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Αλμυρού
  2. Παράταση συμβατικού χρόνου υλοποίησης της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης – Τμήμα Α΄»

      3.Σύσταση πάγιας προκαταβολής του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2024 και ορισμός υπαλλήλου, ως υπόλογος διαχειριστής.

      4.Σύσταση πάγιας προκαταβολής των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2024 και ορισμός των Προέδρων, ως υπόλογοι διαχειριστές αυτών.

      5. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την υπεράσπιση του Δ.Σ. Δεληζήση Αναστασίου του Χρήστου.

     6.Εξειδίκευση πίστωσης ποσού (609,82) € για την απευθείας ανάθεση επέκτασης ΦΟΠ στον οικισμό Μαυρολόφου.

     7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθ. 77/2022 αγωγής του Δήμου Ζαγορίου κατά του Δήμου Αλμυρού.

     8.Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης οχημάτων του Δήμου.

    9.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευξεινουπόλεως.

  

 Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

    

  Δημήτριος Κυριάκου Εσερίδης