Αναζήτηση
logo
7η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση για την 7η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμυρού, στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

7η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμυρού