Αναζήτηση
logo
7η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε στην 7η Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, την 23η του μηνός Φεβρουαρίου, τρέχοντος έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10.00΄π.μ.
Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (Α’ 163), με τα κατωτέρω θέματα:

1. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια εξοπλισμού στον Δήμο Αλμυρού, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες», Υποέργο 6 «Προσβάσιμες Παραλίες», Δράση 16931 «Τουριστική Ανάπτυξη» του Προγράμματος Ανάπτυξης «ΕΛΛΑΔΑ 2.0».

2. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια εξοπλισμού στον Δήμο Αλμυρού, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.

3. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου «ΕΠΑ.Λ. Αλμυρού», στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027», στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (μεταφερόμενα έργα)» με Κωδικό: 6 (Α/Α Πρόσκλησης Ο.Π.Σ.:1926)

4. Τροποποίηση της υπ’αριθ.198/2022 απόφασης οικονομικής επιτροπής με θέμα «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμυρού και του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» ως προς το άρθρο 7 «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».

5. Έγκριση παραστατικών στοιχείων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, για το κλείσιμο του Ταμείου μηνός Ιανουαρίου 2024

6. Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, για το μήνα Ιανουάριο 2024

7. Έγκριση αιτήματος της εταιρείας ΣΟΛ (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές) περί παράτασης της σύμβασης διενέργειας του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2021 και 2022 του Δήμου Αλμυρού

8. Άσκηση Έφεσης κατά της Περσεφόνης Ζιώγα και της με αρ. 21/2023 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου και χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την άσκηση έφεσης κατά της Περσεφόνης Ζιώγα και της με αρ. 21/2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου

9. Έγκριση κίνησης οχήματος εκτός της περιφερειακής ενότητας.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Δημήτριος Κυριάκου Εσερίδης