Αναζήτηση
logo
7η Πρόσκληση ΔΣ

Πρόσκληση για την 7η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 21η Μαρτίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 1. Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Αλμυρού (Δ.Ε.Υ.Α.ΑΛ.) και Δήμου Αλμυρού για την πράξη «Ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων οικισμών Νοτίου Παγασητικού»………

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ                                                                                       
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ.   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφ.: Ελένη Ράπτη
Τηλέφωνο: 2422 350221   
 Fax :         24220 29201      
  

Αλμυρός  17 Μαρτίου  2011
 Αριθ. Πρωτ. 3594

  ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο Αλμυρού
              2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 
              3) κ.κ. Προέδρους  Συμβουλίων Δημοτικών &Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων         
                                                                                          
                                                                
                                  
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 7η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την  21η Μαρτίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Αλμυρού (Δ.Ε.Υ.Α.ΑΛ.) και Δήμου Αλμυρού για την πράξη «Ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων οικισμών Νοτίου Παγασητικού».
2. Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Αλμυρού (Δ.Ε.Υ.Α.ΑΛ.) και Δήμου Αλμυρού για την πράξη «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Σούρπης».
3. Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί των οδών Βασ. Γεωργίου, Μιχοπούλου, Ιάσονος και Μυρμιδόνων.
4. Έγκριση της Οριστικής μελέτης ανάπλασης Κέντρου Αλμυρού.
5. Συγχώνευση Νομικών Προσώπων του Δήμου Αλμυρού (Άρθρο 103 ΠΑΡ. 1 & 4 του ν. 3852/2010).
6. Ορισμός μελών Δ.Σ. του νέου Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αλμυρού (άρθρ. 103 Ν. 3852 /2010)
7. Συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων σε μία κοινωφελή επιχείρηση και μεταφορά από το Δήμο Αλμυρού της αρμοδιότητας λειτουργίας σφαγείου (άρθρο 109 παρ. 1 & 6 του ν. 3852/2010).
8. Ορισμός μελών Δ.Σ. της νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλμυρού.
 

9. Λύση της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Δήμου Αλμυρού» (του  π.δ. 410/1995) και ορισμός εκκαθαριστή.
10. Λύση της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Δήμου Αλμυρού (του  π.δ. 410/1995) και ορισμός εκκαθαριστή.
11. Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στο Δήμο Αλμυρού για τη μεταφορά του προσωπικού της ΔΕΠ που υπηρετούσε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μέχρι 31/12/2005.
12. Γνωμοδότηση επί της αριθμ. 10/2011 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑΛ που αφορά στο Τιμολόγιο Ύδρευσης-Αποχέτευσης έτους 2011.
13. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου για το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΛ λόγω αλλαγής της σύνθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου.
14. Σύσταση Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010).
15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλμυρού στη 19η έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων της ΚΕΚΑΝ.Ε.Μ. Α.Ε.
16. Έγκριση της αριθμ. 2/2011 απόφασης του Ν.Π. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αλμυρού περί «Έγκρισης απολογισμού οικον. έτους 2010».
17. Έγκριση Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2011 του κληροδοτήματος Αγγελικής Τσούκα.
18. Έγκριση Ισολογισμού- Απολογισμού Οικον. έτους 2010 του κληροδοτήματος Αγγελικής Τσούκα.
19. Καθορισμός ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων, αιρετών δικαιούχων κινητής τηλεφωνίας του Δήμου.
20. Καταγραφή πραγματικών τ.μ. σε οικίες-καταστήματα-βιοτεχνίες-αποθήκες κλπ. για την απόδοση τελών καθαριότητας, φωτισμού και Τ.Α.Π.
21. Καθορισμός χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου 2011, αριθμός θέσεων υδρονομέων και μηνιαίες αποδοχές αυτών.
22. Διοικητική αποβολή Αναστασίου Στεφανή για καταπάτηση τμήματος αγροτικής οδού στη θέση Τσιγγέλι Ευξ/λης.
23. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων για έκδοση άδειας διαμονής
24. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση σύνδεσης Κοκκωτών –Παναγίας Ξενιάς».

                                           
                                           Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                 

                                                      Φώτης Χατζηδημητρίου