Αναζήτηση
logo
8η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Καλείστε στην 8η Ειδική Συνεδρίαση, την 13η του μηνός Απριλίου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. Το σύστημα θα ανοίξει για συνδέσεις στις 18:30 μ.μ. Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (Μεικτή Συνεδρίαση), κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του αρ. 67 και της παρ. 1 του αρ. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), και σύμφωνα με την με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.643/οικ. 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) με θέμα: «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» με το παρακάτω θέμα:

  1. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Αλμυρού, οικονομικού έτους 2019