Αναζήτηση
logo
9η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Καλείστε στην 9η Τακτική Συνεδρίαση, την 13η του μηνός Απριλίου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:40 μ.μ.

Το σύστημα θα ανοίξει για συνδέσεις στις 19:35 μ.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (Μεικτή Συνεδρίαση), κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του αρ. 67 και της παρ. 1 του αρ. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), και σύμφωνα με την με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.643/οικ. 69472/24-09-202 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) με θέμα: «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» με τα παρακάτω θέματα:

 1. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμυρού.
 2. «Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 186 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 για την εκτίμηση τιμήματος ακινήτου με σκοπό την ανταλλαγή δημοτικού οικοπέδου με οικόπεδο ιδιοκτησίας Χριστίνας Χουλιαρά συζ. Κωνσταντίνου για την κατασκευή χώρου στάθμευσης στην Κοινότητας Βρύναινας.
 3. Παροχή σύμφωνης γνώμης της Συστατικής Πράξης του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας (Φο.Σ.ΠΕΣΔΑ) σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 4555/2018
 4. Επικαιροποίηση της αριθ. 311/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Αγορά έκτασης στην Τ.Κ. Αχιλλείου, για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων»
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Συλλόγου Σαρακατσαναίων
  Ευξεινούπολης και περιχώρων «Η ΣΤΑΝΗ»
 6. Διατύπωση γνώμης επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Οριοθέτηση – Διευθέτηση Χειμάρρου Ξηριά στο τμήμα που διέρχεται εφαπτόμενα της Πόλης Αλμυρού και Αποκατάσταση περιφερειακής οδού και υποδομών παραπλεύρων κοινοχρήστων χώρων που καταστράφηκαν από την θεομηνία «Ιανός», στη Δ.Ε. Αλμυρού του Δήμου Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 7. Διατύπωση γνώμης επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία του Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 29,029 MWp, στην θέση Άνω Αργιλοχώρι, Δ.Ε. Αλμυρού του Δήμου Αλμυρού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 8. Διατύπωση γνώμης επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία του Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 17.483,4 kWp, στην θέση «Λούτσα – Δένδρο», στη Δ.Ε. Αλμυρού του ,Δήμου Αλμυρού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 9. Διατύπωση γνώμης επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 35,00055MW στη θέση ¨ΜΙΚΡΗ ΓΚΟΤΖΑΛΑΚΑ¨ & ¨ΠΕΤΡΟΜΑΝΤΡΙΑ¨ των Τ.Κ. Φυλακής, Ερέτριας, & Αλμυρού, των Δ.Ε. Πολυδάμαντα & Αλμυρού, των Δ. Φαρσάλων & Αλμυρού, των Π.Ε. Λάρισας & Μαγνησίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.