Αναζήτηση
logo
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Σύμφωνα, με τις διατάξεις του άρθρου 70Α του Ν. 3852/2020 «Καλλικράτης», όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4604/2019, προβλέφθηκε η σύσταση σε κάθε δήμο Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, ως συμβουλευτικού οργάνου προς το Δημοτικό Συμβούλιο και παράλληλα, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4604/2019, ως συνδετικού κρίκου της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων με την αυτοδιοίκηση για την εφαρμογή πολιτικών ισότητας.

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων αυτών και σύμφωνα με την αριθμ. 40/20204 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος μας προτίθεται να προβεί στην επιλογή  μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, με τις διαδικασίες που προβλέπονται στους ανωτέρω νόμους.