Αναζήτηση
logo
Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης

Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης

Ο Δήμος Αλμυρού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 76 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» θα προβεί σε εκ νέου συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,  λόγω λήξης της θητείας της.