Αναζήτηση
logo
Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης

Το Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης είναι αρμόδιο για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής, των Δημοτικών Σφαγείων και της Αλιείας στην περιοχή του Δήμου, τηνυποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, την προστασία του καταναλωτή, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.

Προσωπικό Υπηρεσίας
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Φιλοθόδωρου Μαρία Προϊστάμενος Tμήματος 2422350251 m.filothodorou@almiros.gr
Υπάλληλος