Αναζήτηση
logo
Συγκρότηση ΟΔΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ……………

ΔΗΜΟΣ ……………

 

….., …../…../……

Αριθ. Απόφ.:  ……

 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1.       Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

2. τις περιπτ.δ’ και θ’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου και συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου.

3.       Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

1. Συγκροτούμε στο Δήμο……………… Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), αποτελούμενη από         (       ) μέλη – υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στον φορέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

2.       Έργο της Ο.Δ.Ε είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/13.07.2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο. Επίσης, έργο της Ο.Δ.Ε είναι η τήρηση αρχείου των σχετικών νομοθετημάτων, πράξεων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα με αναπηρία, και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.

3.       Η Ο.Δ.Ε θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

4.       Ορίζουμε τον Συντονιστή και τα μέλη της Ο.Δ.Ε ως εξής:

4.1 …………………………………………………, υπάλληλος …………………………….., Συντονιστής, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. ………………………….., e-mail: ……………………….), με αναπληρωτή τον/την      ………………………….

με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. ………………………….., e-mail: ……………………….)

4.2     …………………………………………………, υπάλληλος …………………………….., μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. ………………………….., e-mail: ……………………….), με αναπληρωτή τον/την    ………………………….

με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. ………………………….., e-mail: ……………………….)

4.3     …………………………………………………, υπάλληλος …………………………….., μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. ………………………….., e-mail: ……………………….), με αναπληρωτή τον/την    ………………………….

με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. ………………………….., e-mail: ……………………….)

4.4     ………

 

5. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Σημείωση το ίδιο υπόδειγμα θα χρησιμοποιηθεί και στις περιπτώσεις των ΝΠΔΔ και επιχειρήσεων των ΟΤΑ, με ανάλογη προσαρμογή.