Αναζήτηση
logo
Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δ.Αλμυρού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΈΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ

Ο Δήμος Αλμυρού  προκειμένου να συγκροτήσει, Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (Άρθρο 78, παρ. 1, Ν. 3852/2010), απευθύνει πρόσκληση στα Διοικητικά Συμβούλια των:
1. Φορέων μεταναστών, των οποίων η έδρα ή παράρτημα τους βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου
2. Κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν εντός του δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών να μας υποδείξουν εγγράφως τους εκπροσώπους καθώς και τους αναπληρωτές τους, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2011.
Έργο των συμβουλίων ένταξης μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή, η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και τη διοργάνωση σε συνεργασία με τον οικείο δήμο εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.
Στην περίπτωση όπου δεν υφίσταται φορέας μεταναστών, η έδρα του οποίου ή παραρτήματός του βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλμυρού, ο Δήμος θα απευθύνει δημόσια πρόσκληση στη κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν στο δήμο, όπως προσέλθουν σε συγκεκριμένη ημερομηνία στο Δημαρχείο για την εκλογή εκπροσώπων τους στο συμβούλιο ένταξης μεταναστών.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μετανάστες που συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες και για τους Έλληνες εκλογείς προϋποθέσεις (πλην της ελληνικής ιθαγένειας), κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στο δήμο. Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων, οι εκπρόσωποι της κοινότητας των μεταναστών επιλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση ορισμού των μελών του συμβουλίου ένταξης μεταναστών, μετά από σχετική πρόταση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.
Η συμμετοχή στο ανωτέρω συμβούλιο είναι τιμητική και άμισθη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.