Αναζήτηση
logo
Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΕΡΓΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ 2018»

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΕΡΓΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ 2018»

Εξώφυλλο

Τεχνική Εκθεση

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

Γενικοί Οροι

ΕΣΥ

ΦΑΥ

ΣΑΥ

Τεύχος Εθνικών Προδιαγραφών

Προϋπολογισμός

Οικονομική Προσφορά

ΤΕΥΔ