Αναζήτηση
logo
Σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

Εναρκτήριο γεγονός

Έρχεται ο πολίτης που κάνει τη δήλωση και ζητάει τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο

Η δήλωση γίνεται μέσα στο πρώτο εικοσιτετράωρο από το θάνατο είτε από τον εργολάβο κηδειών είτε από συγγενή με την ταυτότητά τους.
* Η δήλωση γίνεται στον τόπο θανάτου ή στον τόπο ταφής. Σε περίπτωση που η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση του εικοσιτετραώρου και δεν έχει γίνει η ταφή, αναγράφεται στο βιβλίο της ταφής ‘μη γενομένης εισέτι ‘.
* Αν η ταφή γίνει σε αργία μπορεί να δηλωθεί ο θάνατος μέσα στο επόμενο διήμερο με άδεια Δημάρχου.
* Αν παρέλθει το διήμερο τότε απαιτείται  άδεια εισαγγελέως.
* Σε περιπτώσεις που περάσει μήνας και έχει γίνει η ταφή, η σύνταξη γίνεται μόνο με δικαστική απόφαση.
Γίνεται ενημέρωση για τα δικαιολογητικά :
α) βεβαίωση γιατρού,
β) ταυτότητα ή διαβατήριο του θανούντος,
γ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Γίνεται η διασταύρωση των στοιχείων και μετά από καταχώρηση στο βιβλίο θανάτων και στο στατιστικό δελτίο.
Εκδίδεται η ληξιαρχική πράξη θανάτου καθώς και δύο άδειες ταφής, η μία για την ταφή και η άλλη για το αρχείο.

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

1.Έγγραφη πιστοποίηση θανάτου από το νοσηλεύσαντα ιατρό και ελλείψει αυτού από ιατροδικαστή ή τον ιατρό πραγματογνώμονα που όρισε η αστυνομική ή δικαστική αρχή.
2.Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος.
3.Η αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο του θανόντος  ή υπεύθυνη δήλωση απώλειάς τους.

Εξαιρέσεις από την διαδικασία

* Αν ο θάνατος συνέβη σε νοσοκομείο, φυλακή ή άλλο ίδρυμα, υποχρέωση για τη δήλωση έχει και η διεύθυνση αυτών.
* Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με σιδηρόδρομο, αυτοκίνητο ή αεροσκάφος, η δήλωση γίνεται στο ληξίαρχο του τόπου αποβίβασης.
* Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με πλοίο, η δήλωση γίνεται στον πλοίαρχο. Μετά τη δήλωση, ο πλοίαρχος χορηγεί πιστοποιητικό για τη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
* Αν η δήλωση γίνει μετά από 24 ώρες και ως την 30η ημέρα από τη στιγμή του θανάτου, και επιπλέον ο νεκρός έχει ταφεί, χρειάζεται παραγγελία του εισαγγελέα.
* Αν η δήλωση γίνει μετά την τριακοστή μέρα, χρειάζεται δικαστική απόφαση μονομελούς Πρωτοδικείου.