Αναζήτηση
logo
Προκήρυξη διαγωνισμού “Συντήρηση – επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου”

Ο Δήμαρχος Αλμυρού διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης «Συντήρηση – επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου», όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ. 2/2017 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού του Δήμου Αλμυρού, προϋπολογισμού εξήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (66.300,00 €), με Φ.Π.Α. 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ           

ΜΕΛΕΤΗ 2/2017           

ΤΕΥΔ  

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ