Αναζήτηση
logo
Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Αλμυρού:

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχων της συμφωνίας – πλαίσιο «Συντήρηση – επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου», όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ. 1/2021 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού του Δήμου Αλμυρού, προϋπολογισμού 116.979,58 € με Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 23/07/2021 και ώρα 15:00.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΕΕΣ σε μορφή pdf 

ΕΕΕΣ σε μορφή word 

Έντυπα οικονομικών προσφορών 

Ενημέρωση οικονομικών φορέων για την υποβολή της προσφοράς

Ηλεκτρονική υποβολή προσφοράς Ηλεκτρονική υποβολή προσφοράς 

Οδηγίες ορθής υποβολής προσφοράςΟδηγίες ορθής υποβολής προσφοράς

Τεχνικά ζητήματα ΕΣΗΔΗΣ