Αναζήτηση
logo
Θέσεις εγκατάστασης υπόγειων συστημάτων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων του Δήμου

 

     Στο πλαίσιο της αναβάθμισης και ανάδειξης του αστικού φυσικού περιβάλλοντος, της βιώσιμης διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων, της βελτίωσης των συνθηκών υγιεινής, του αστικού εξοπλισμού και της ποιότητας ζωής των πολιτών και των επισκεπτών της πόλης μας, ο Δήμος μας υπέβαλλε πρόταση χρηματοδότησης στο “Πράσινο Ταμείο” της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ. Αλμυρού μέσω της υπόγειας αποθήκευσης & αποκομιδής των δημοτικών απορριμμάτων».

Η παραπάνω πράξη αφορά την προμήθεια δώδεκα (12) τεμαχ. υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων (χωρ. 3m³ περίπου έκαστος) οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε επιλεγμένα κοινόχρηστα σημεία του Δήμου καθώς και την προμήθεια ενός (1) μηχανισμού υδραυλικού γερανού ο οποίος θα προσαρμοστεί επί ενός απορριμματοφόρου οχήματος (τύπου πρέσας) ιδιοκτησίας του Δήμου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποκομιδή των ανωτέρω υπόγειων κάδων. Ήδη ο Δήμος μας έχει ολοκληρώσει την σχετική διαγωνιστική διαδικασία και έχει συνάψει την με αρ. πρωτ. 18204/15.10.21 σύμβαση με τον ανάδοχο για την υλοποίηση της πράξης.

Οι εν λόγω υπόγειοι κάδοι αποτελούνται από τα εξής μέρη :

  • Ένα προστατευτικό υπόγειο φρεάτιο πλήρως στεγανό κατασκευασμένο από προκατασκευασμένο οπλισμένο σκυρόδεμα ενιαίας “μονολιθικής” χύτευσης το οποίο θα εγκατασταθεί μέσα σε μία τάφρο ανάλογων διαστάσεων κατόπιν εργασιών εκσκαφής εδάφους. Εντός του φρεατίου θα υπάρχει μηχανισμός πλατφόρμας ασφαλείας η οποία αναπτύσσεται με την απομάκρυνση του κάδου υπόγειας αποθήκευσης από το φρεάτιο και καλύπτει το άνοιγμα του υπόγειου τμήματος.
  • Ένα πλαστικό κάδο υπόγειας αποθήκευσης, ολόσωμης κατασκευής με πλήρως στεγανό πυθμένα κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο. Ο κάδος θα είναι εφοδιασμένος με τις απαραίτητες διατάξεις – για παραλαβή από γερανό με σύστημα απλού αγκίστρου – καθώς και με δύο πλευρικούς πείρους οι οποίοι προσαρμόζονται στους πλευρικούς βραχίονες του ανυψωτικού μηχανισμού για την εκκένωσή του μέσα στην οπίσθια χοάνη των απορριμματοφόρων τύπου «πρέσας»
  • Το υπόγειο τμήμα θα καλύπτεται με μια πλατφόρμα κυκλοφορίας κατασκευασμένη από μεταλλικό σκελετό και με επιφανειακή επένδυση από πλακίδια γρανίτη. Η πλατφόρμα θα παρέχει την απαιτούμενη στεγανότητα κατά των οσμών και των βρόχινων νερών, θα ανοιγοκλείνει κατά προτίμηση με την βοήθεια δύο αεροελατηρίων και ασφαλίζει σε κλειστή θέση με κατάλληλη κλειδαριά.
  • Στο κέντρο και πάνω στην πλατφόρμα κυκλοφορίας θα προσαρμόζεται ο “πύργος/χοάνη” τροφοδοσίας κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα, κολουροκωνικού σχήματος, διαμέτρου 700mm περίπου, με σκέπαστρο και μηχανισμό ποδοπεντάλ για ευχερή και εύκολο άνοιγμα του. Οι υπόγειοι κάδοι θα τοποθετηθούν ανάλογα με το σημείο εγκατάστασης, είτε επί του πεζοδρομίου, είτε επί οδοστρώματος, είτε επί αδιαμόρφωτου εδάφους (παρτεριού).

Η Μελέτη που κατήρτισε η Υπηρεσία μας και βάσει της οποίας διεξήχθη ο σχετικός διαγωνισμός προέβλεπε την εγκατάσταση των υπό προμήθεια υπόγειων κάδων στα παρακάτω κοινόχρηστα σημεία :