Αναζήτηση
logo
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ
Ο Δήμος Αλμυρού προκηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθ. 27 του ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων  με κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ» προϋπολογισμού  2.192.320,00 € με Φ.Π.Α..
 (CPV: 32441100-7 «Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης», 32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου», 43323000-3 «Εξοπλισμός άρδευσης», 38411000-9 «Υδρόμετρα» και 38127000- 1 «Μετεωρολογικοί σταθμοί»), κωδικός NUTS EL603.

Η σύμβαση αφορά την προμήθεια, την ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σύγχρονου εξοπλισμού σε σημεία του αρδευτικού δικτύου του Δήμου Αλμυρού με στόχο την ενίσχυση των υφιστάμενων γεωτρήσεων / αντλιοστασίων, την αναβάθμιση των υποδομών άρδευσης, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού καθώς και τον έλεγχο των διαρροών νερού. Η σύμβαση αφορά την προμήθεια, την ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σύγχρονου εξοπλισμού σε σημεία του αρδευτικού δικτύου του Δήμου Αλμυρού με στόχο την ενίσχυση των υφιστάμενων γεωτρήσεων / αντλιοστασίων, την αναβάθμιση των υποδομών άρδευσης, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού καθώς και τον έλεγχο των διαρροών νερού.