Αναζήτηση
logo
Αγροτική οδοποιία περιοχών ΟΠΑΑΧ Αγ. Δημήτριος Αχιλλείου Δ. Αλμυρού (Υπόλοιπο κατασκευής)

Ο Δήμος Αλμυρού, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «Αγροτική οδοποιία περιοχών ΟΠΑΑΧ Αγ. Δημήτριος Αχιλλείου Δ. Αλμυρού (Υπόλοιπο κατασκευής)» (CPV:

45233120-6 Έργα Οδοποιίας),

Κωδικός ΝUTS: ΕL 613, με προϋπολογισμό 325.654,02€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%),

78.156,96 €.