Αναζήτηση
logo
Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Ευξεινούπολης Δήμου Αλμυρού

Η ανωτέρω πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας “Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον” του Ε.Π. “Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, προϋπολογισμού 1.955.000,00 €.

Η πράξη αφορά στην αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου (από το έτος 1960), από σωλήνες αμιάντου και ανεπαρκούς λόγω προβλημάτων πολλαπλών φθορών και μακροχρόνιας λειτουργίας εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Ευξεινούπολης του Δήμου Αλμυρού με νέους αγωγούς σύγχρονων προδιαγραφών από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς, κατάλληλων για μεταφορά και διανομή πόσιμου νερού.

Ο σχεδιασμός του δικτύου ύδρευσης έγινε με στόχο την εξασφάλιση της απαιτούμενης παροχής και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες υδροδότησης της επόμενης τεσσαρακονταετίας. Με βάση αυτή τη παραδοχή ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός για το έτος στόχο (2056) είναι 3100 άτομα. Σε σχέση με τους δείκτες εκροών και την τιμή στόχο των 38000 ατόμων το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε 8,16 % ως δείκτης αποτελέσματος της πράξης.

Με την αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης βελτιώθηκε η ποιότητα του παρεχόμενου πόσιμου νερού, εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη παροχή, κατέστει πιο ευέλικτη η διανομή νερού σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας και μειώθηκαν οι απώλειες νερού από διαρροές. O ωφελούμενος σήμερα πληθυσμός του οικισμού ανέρχεται σε 2270 κατοίκους (πραγματικός πληθυσμός – απογραφή 2011) και ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός για το έτος στόχο (2056) είναι 3100 άτομα.