Αναζήτηση
logo
Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ

Ο Δήμαρχος Αλμυρού διακηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ», όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ. 5/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού,

προϋπολογισμού τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων   ευρώ   (349.000,00

€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ 5/2020

ΕΕΕΣ σε μορφή pdf

ΕΕΕΣ σε μορφή xml