Αναζήτηση
logo
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ANOIKTΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ο Δήμαρχος Αλμυρού διακηρύσσει ανοικτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 36 και 37 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Αλμυρού και των Νομικών του Προσώπων», όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ. 2/2021 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού του Δήμου Αλμυρού, προϋπολογισμού τριακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων έντεκα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (369.311,85€), με Φ.Π.Α. 24%.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΕΕΣ

ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφήΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ