Αναζήτηση
logo
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών»

Ο Δήμαρχος Αλμυρού

διακηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής,

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 36 και 37 του Ν. 4412/2016, για

την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών», όπως αυτά

περιγράφονται στην αριθ. 5/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και

Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων σαράντα

χιλιάδων ευρώ (240.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ 5/2019

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ Επεξεργάσιμο