Αναζήτηση
logo
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ANOIKTΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Ο Δήμαρχος Αλμυρού διακηρύσσει διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 36 και 37 του Ν. 4412/2016, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Αλμυρού και των Νομικών του Προσώπων», όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ. 8/2018 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού του Δήμου Αλμυρού, προϋπολογισμού τριακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (362.129,60€), με Φ.Π.Α. 24%.

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης

Μελέτη

Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Εντυπο ΕΕΕΣ επεξεργάσιμο

Εντυπο ΕΕΕΣ

Αίτημα Διευκρινήσεων

Απάντηση σε αίτημα Διευκρινήσεων