Αναζήτηση
logo
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ελαστιχοφόρου εκσκαφέα – φορτωτή»

Ο Δήμαρχος Αλμυρού:

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια εκσκαφέα – φορτωτή», όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ. 8/2024 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, προϋπολογισμού 136.400,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 5/4/2024 και ώρα 15:00.