Αναζήτηση
logo
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
           

 

                                                            Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση, η οποία θα προσφερθεί επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης, όπως αυτή πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, για κάθε προς προμήθεια είδος ξεχωριστά, το οποίο συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης η «Προμήθεια καυσίμων έτους 2011», προϋπολογισμού 241.026,42 € πλέον Φ. Π. Α. 23 % 55.436,08 € για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Αλμυρού. Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τους  οικείους Κ.Α. , του προϋπολογισμού εξόδων. Η διάρκεια της προμήθειας καυσίμων ορίζεται για ένα έτος αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης
  Τα στοιχεία των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της. με κωδικό 1/2011 μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.     Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διεθνούς διαγωνισμού σύμφωνα με τη 2η παράγραφο του 32ου άρθρου του Π. Δ. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 είναι πενήντα δύο (52) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
Δ/νση Δημαρχείου Αλμυρού : Βασ. Κων/νου (Τ. Κ. 37100)
Τηλ. : 24223-50200, 24223-50246,47
Fax : 24220-29142

Άρθρο 1ο
Ισχύουσες διατάξεις
1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις :
• Της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
• Του Π. Δ. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
• Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
• Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
• Του Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
• Του Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
• Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
• Του Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».
• Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».
• Της αποφάσεως του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές
και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001).
• Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης.
• Της με αριθμό 543/5543/00 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 376 Β’/00).
• Της περίπτωσης (α) του 21ου άρθρου του Π. Δ. 118/ΦΕΚ 150 Α’/10-7-2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ. Π. Δ.)».
1.2 Σχετικά με τα «αρμόδια όργανα» κ.λ.π. ισχύουν οι διατάξεις του 2ου άρθρου του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. 2

Άρθρο 2ο
Συμβατικά στοιχεία
Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ’ αυτήν, (με τη σειρά ισχύος τους) είναι :
– Η διακήρυξη της δημοπρασίας.
– Η συγγραφή υποχρεώσεων.
– Τεχνικές Προδιαγραφές –Τεχνική Έκθεση.
– Τιμολόγιο προσφοράς και
– Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.
Όσοι συμμετέχουν, οφείλουν να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια τη φερεγγυότητα τους, την επαγγελματική τους αξιοπιστία, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση τους, καθώς και τις τεχνικές δυνατότητές τους.

Άρθρο 3ο
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Αλμυρού, Βασ. Κων/νου 117, 3ος όροφος, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την 9/5/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 έως 11:00 π.μ., διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα τις αποσφραγίσει. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την  Παρασκευή 13/5/2011 την ίδια ώρα.  Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού στη Διεύθυνση : , Βασ. Κων/νου 117, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 2ος όροφος, Τ. Κ. 37100.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.

Άρθρο 4ο
Επιτροπή διαγωνισμού – Πληροφορίες
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών) για τις προμήθειες του Δήμου Αλμυρού που γίνονται σύμφωνα με τον Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α., σύμφωνα με τη με αριθμό 11/19-1-2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελείται από τους :
α. Δημήτριο Ταβλαρίδη
β. Μαρία Τόπα
γ. Χρήστο Βασιλάκο
Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής ορίζονται οι :
α. Δημήτριος Βελάνης
β. Χρήστος Καραζούπης
γ. Αθανάσιος Μπίσδας
Η μελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Αλμυρού όπου οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Γραφείο Προμηθειών, Βασ. Κων/νου 117, 1ος όροφος, τηλ. 24223-50246, 24223-50247, fax 24220 – 29142, Τ. Κ. 37100, κα Μ. Τόπα, κος Χ. Βασιλάκος).

Άρθρο 5ο
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 6)
Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που
απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σ’ όλα τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του υποψήφιου προμηθευτή.

Άρθρο 6ο
Δεκτοί στο διαγωνισμό
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν (σύμφωνα με το 8ο άρθρο του ΕΚΠΟΤΑ):
1. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές
2. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά
3. Συνεταιρισμοί
4. Ενώσεις προμηθευτών

Άρθρο 7ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 7 και Ν. 3054/2002, άρθρα 6 και 7)
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά (η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς) :
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.
7.1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 5 % επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α.
7.2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
7.3 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
7.4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.
7.5 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
7.6 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 7.3, 7.5 και 7.6 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
7.7 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Τα ως άνω για του Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.
γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση όσον αφορά τα πιστοποιητικά του εδαφίου 7.5 :
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο. Ε. και Ε. Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α. Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) θα προσκομίσουν
πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ως ανωτέρω.
β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
γ) Πιστοποιητικά όπως των εδαφίων 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 και 7.7 ανωτέρω.
ε. Οι ενώσεις υποψήφιων προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά :
1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από
μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις
οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50 %. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
7.8 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
7.9 Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά ή έγγραφα των παραπάνω παραγράφων 7.1 ως 7.6 ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο (βλ. 6η παράγραφο του 7ου άρθρου της Υπ. Απ. 11389/1993).
7.10 Μαζί με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκομίζονται τα απαραίτητα
νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση.
7.11 Επίσης, οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με τα δικαιολογητικά και τις προσφορές τους, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ότι δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους όρους, τους οποίους και θα αναφέρει.

Άρθρο 8ο
Εγγυήσεις
8.1 Εγγύηση συμμετοχής (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 26 παρ. 1)
α) Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία, εφ’ όσον η προσφορά καλύπτει το σύνολο των ειδών, ορίζεται σε ποσοστό 5 % του συνολικού προϋπολογισμού της προμήθειας
συμπεριλαμβανόμενου του Φ. Π. Α. 23 % (δηλαδή τουλάχιστον 14.823,13 €) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλου
αναγνωρισμένου ιδρύματος ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί
στην Ελλάδα που θα έχει συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δημόσιο διαγωνισμό.
β) Για την εγγύηση συμμετοχής ως συνολικός «προϋπολογισμός» της προμήθειας νοείται ο
ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης και όχι η προσφορά του διαγωνιζομένου.
γ) Όταν η προσφορά αφορά μέρος των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 5 % όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης αλλά επί του μέρους του που αντιστοιχεί στο μέρος των προς προμήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση όμως η κατακύρωση περιορίζεται για το μέρος των προς προμήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση.
δ) Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης, ύστερα από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των υπολοίπων προμηθευτών πού έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται ύστερα από την ανακοίνωση της κατακύρωσης ή της ανάθεσης.
ε) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπ’ όψιν.
στ) Οι εγγυήσεις συμμετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να
αναφέρουν και τα ακόλουθα :
• Την ημερομηνία έκδοσης.
• Τον εκδότη.
• Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος Αλμυρού).
• Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής.
• Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
• Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
• Τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
• Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαίρεσης ή της διζήσεως.
• Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
• Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
• Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1) μήνα.
• Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα από απλό έγγραφο του Δήμου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
8.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 26 παρ. 2)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) επί του συμβατικού
προϋπολογισμού της προμήθειας που θα προκύψει από την προσφορά του αναδόχου, δηλαδή :
α) Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 10 % της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ. Π. Α..
β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
γ) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής (βλ. παράγραφο 8.1 παραπάνω), με τις εξής διαφοροποιήσεις :
• Δεν θα αναφέρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού.
• Θα αναφέρουν τα προς προμήθεια υλικά.
• Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο
αγοραστής υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες.
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

 

Άρθρο 9ο
Τρόπος κατάθεσης προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 11)
9.1 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική διακήρυξη.
9.2 Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
9.3 Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται
στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
9.4 Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν
πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη.
9.5 Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.
9.6 Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
α. H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β. Προς το Δήμο Αλμυρού, Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.
γ. Ο τίτλος της προμήθειας.
δ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
ε. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
στ. Τα στοιχεία του αποστολέα.
9.7 Η προσφορά μπορεί να δοθεί για όλο το Δήμο Αλμυρού ή ανά δημοτική – τοπική ενότητα.

Άρθρο 10ο
Προσφορές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 12)
10.1 Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω 9ο άρθρο της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής (περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) :
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση
συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όλα σε δύο αντίγραφα. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε δύο αντίγραφα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
10.2 Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
10.3 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη, μονογραμμένη και σφραγισμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
10.4 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

 

Άρθρο 11ο
Χρόνος ισχύος των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 13)
11.1 Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους τουλάχιστον ως τις 31/3/2012.
11.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
11.3 Η ισχύς των προσφορών των υποψηφίων στο διαγωνισμό μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.
11.4 Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια αποδέχεται με την υπογραφή της σύμβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της σύμβασης αυτής.

Άρθρο 12ο
Αντιπροσφορές – εναλλακτικές προσφορές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 14)
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού αντιπροσφορές ή εναλλακτικές
προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

Άρθρο 13ο
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15)
13.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της
συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής :
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού
υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσιοποίηση της περίληψης
διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 παρ.1α & Ν. 2286/1995 άρθρα 2 παρ. 12 και 4 παρ. 5).
Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται στην Οικονομική Επιτροπή.
Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρμόζονται τα εξής, όπως  είναι οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 της Υπ. Απ. 11389/1993 :
Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετατίθεται η ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού.
Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ’ αυτόν, μόνο από
προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο
της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για
την διενέργεια διαγωνισμού επιτροπή, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με  γνωμοδότησή του στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 παρ. 1β & Ν. 2286/1995 άρθρο 4 παρ. 5).
13.2 Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της γενικά που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους.
13.3 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 παρ. 3).

Άρθρο 14ο
Προσφερόμενη τιμή (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 16)
Επειδή η τιμή των προς προμήθεια ειδών δεν παραμένει σταθερή αλλά αναπροσαρμόζεται, θα γίνουν δεκτές και προσφορές που θα προβλέπουν αναπροσαρμογές της τιμής, η οποία όμως θα παραμένει πάντοτε τουλάχιστον ίση προς την μέση τιμή λιανικής πώλησης όπως αυτή ορίζεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού.
Μειοδότης για κάθε προς προμήθεια είδος ανακηρύσσεται ο προσφέρων την αντίστοιχη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί της μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή ορίζεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού την εκάστοτε ημέρα έκδοσης του αντίστοιχου δελτίου αποστολής. Η τιμολόγηση θα γίνεται σε ΕΥΡΩ ανά λίτρο και η τιμή μονάδας, χωρίς Φ. Π. Α., θα συμπεριλαμβάνει την αξία του προϊόντος και κάθε έξοδο που έχει δαπανηθεί στο εξωτερικό και στην Ελλάδα μέχρι της παράδοσης, καθώς και κάθε τυχόν πρόσθετο φόρο, τέλος ή δασμό.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει να υποβάλλεται από τον προμηθευτή κάθε εβδομάδα πινάκιο με τις ισχύουσες μέσες τιμές λιανικής πώλησης, απαραίτητο για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερόμενων τιμών.
Η τιμή λιανικής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης του είδους θα επιβαρύνεται με το συνολικό ποσό των νομοθετημένων κρατήσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι υπέρ ΤΕΑΔΥ 1,5%, ΤΠΔΥ 0,5% κρατήσεις, καθώς και φόρος 1 % θα βαρύνουν τον προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια.
Τον ανάδοχο επίσης θα βαρύνουν και τα έξοδα δημοσίευσης σύμφωνα με την αρ. 11/2010 εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 27754/28-06-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 15ο
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 19)
15.1 Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την
διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως
εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση πραγματοποιείται με την παρακάτω διαδικασία, η οποία αφορά διαγωνισμό που
γίνεται με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά :
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε από το παραπάνω όργανο όλα τα
δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται από το παραπάνω όργανο και παραμένει σφραγισμένος μέχρι να κριθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών στον κυρίως φάκελο και η συμφωνία των τεχνικών στοιχείων του κυρίως φακέλου με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της παρούσας προμήθειας. Η οικονομική προσφορά αποσφραγίζεται σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, παρουσία όσων τα δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία κρίθηκαν πλήρη και τελικά αποδεκτά από την επιτροπή.
15.2 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει.

Άρθρο 16ο
Αξιολόγηση προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 20)
16.1 Για την τελική επιλογή του προμηθευτή για κάθε προς προμήθεια είδος, κριτήριο είναι η μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση, η οποία θα προσφερθεί επί της αντίστοιχης μέσης τιμής λιανικής πώλησης, όπως αυτή πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων.
Τα παρακάτω στοιχεία λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών :
α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
β) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
διακήρυξης υποψήφιο προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία
πλήρης και οικονομικότερη. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς
ποσοστιαία έκπτωση και είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
διακήρυξης. Για την επιλογή της χαμηλότερης προσφοράς εξετάζονται μόνο οι προσφορές που
είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους.
16.2 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
16.3 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
16.4 Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή, η δε σχετική
απόφαση υποβάλλεται στον Περιφερειάρχη για έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβάση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.

Άρθρο 17ο
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 21 και Ν. 2286/1995)
17.1 Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότηση του προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει :
α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που προσφέρει ο
προμηθευτής.
β. Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ. Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.
17.2 Στην περίπτωση, που το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης γνωμοδοτεί για :
α. Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας για το σύνολο της ποσότητας ή μέρος της,
β. συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ή
γ. τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους, τότε την τελική απόφαση λαμβάνει η Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 18ο
Συνέχιση του διαγωνισμού (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 22)
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων εγγράφων κλειστών προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του και η προμήθεια να κρίνεται ως επείγουσα.

Άρθρο 19ο
Διαδικασία με διαπραγμάτευση ή απευθείας ανάθεση (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 23 παρ. 1 και 2)
19.1 Προμήθεια με «διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης» ή «απευθείας ανάθεση» μπορεί να γίνει εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Υπ. Απ. 11389/1993 και της παραγράφου 20 του άρθρου 3 του Ν. 1797/1998.
19.2 Προκειμένου να διενεργηθεί η προμήθεια με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή με απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο επιλέγει και τον προμηθευτή, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, με ρητή αναφορά στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου που οδήγησαν στην προσφυγή σε αυτή τη διαδικασία.

Άρθρο 20ο
Προέλευση των προς προμήθεια ειδών
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και
παραγωγής των προς προμήθεια ειδών. Επίσης υποχρεούνται να δηλώσει τα διυλιστήρια που θα παράγουν τα προς προμήθεια είδη και τον τόπο εγκατάστασής τους.
Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 21ο
Προσκόμιση δείγματος
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού είναι δυνατό να ζητήσει να δει δείγματα σε τόπο και
χρόνο που θα καθοριστεί από αυτήν εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση. Όποτε η επιτροπή το κρίνει σκόπιμο, θα μπορεί να γίνει ανάλυση δείγματος στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Η μη προσκόμιση δείγματος δεν είναι λόγος απόρριψης της προσφοράς.

Άρθρο 22ο
Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 24)
22.1 Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, οπότε του επιστρέφεται η εγγυητική συμμετοχής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.
Εφ’ όσον η σύμβαση υπογράφεται πριν την λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που
αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία
υπογραφής της.
22.2 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 & 35 της Υπ. Απ. 11389/1993.

Άρθρο 23ο
Σύμβαση (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 25 παρ. 1 έως και 2)
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα εξής :
– Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
– Τα συμβαλλόμενα μέρη.
– Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
– Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.
– Την συμφωνηθείσα τιμή.
– Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
– Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη.
– Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
– Τον τρόπο παραλαβής.
– Τον τρόπο πληρωμής.
– Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
– Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
– Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν :
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα.

Άρθρο 24ο
Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρα 28 και 29)
α) Πετρέλαιο κίνησης- αμόλυβδη βενζίνη – σούπερ αμόλυβδη.
Το πετρέλαιο DIESEL κίνησης η αμόλυβδη βενζίνη και η σούπερ αμόλυβδη θα παραδίδονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου στα αμαξοστάσιά του. Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των ανωτέρω αγαθών θα επιβαρύνουν τους αντίστοιχους προμηθευτές υπέρ των οποίων θα κατακυρωθεί η προμήθεια.
Οι παραγγελίες των αγαθών θα γίνονται τμηματικά και ο αντίστοιχος προμηθευτής θα ενημερώνεται μία (1) μέρα πριν την παράδοση και θα είναι υποχρεωμένος να τις εκτελεί μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, αφαιρουμένων των αργιών. Ο κάθε προμηθευτής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για το Δήμο και την αρμόδια επιτροπή παραλαβής παράδοση των αγαθών.
β) Πετρέλαιο θέρμανσης
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις κατά τόπους δεξαμενές των κτιρίων του Δήμου Αλμυρού. Οι παραγγελίες του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνονται τμηματικά. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται μία (1) ημέρα πριν την παράδοση για την ημέρα και τον τόπο παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης και θα είναι υποχρεωμένος να τις εκτελεί μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, αφαιρουμένων των αργιών, στον τόπο παράδοσης που ορίζεται από την ειδοποίηση.
 
Άρθρο 25ο (Σύμφωνα με την περίπτωση (α) του 21ου άρθρου του Π. Δ. 118/2007)
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώνει, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο, τις ποσότητες των προς προμήθεια ειδών, του αναδόχου υποχρεωμένου να εκτελέσει την προμήθεια όπως θα τροποποιείται εφόσον η προκαλούμενη αύξηση δεν ξεπερνάει το 30 % της ποσότητας των προς προμήθεια ειδών και δεν προκαλεί υπέρβαση της συνολικής εγκεκριμένης αρχικής πίστωσης για την παρούσα προμήθεια ή η προκαλούμενη μείωση δεν ξεπερνάει το 50 % της ποσότητας των προς προμήθεια ειδών. Η αύξηση ή η μείωση αυτή θα αφορά ενδεχόμενη μεταβολή με βάση τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου. Αν η αύξηση ή η μείωση των ποσοτήτων των ειδών ξεπερνάει τα παραπάνω όρια, ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της στα όρια αυτά.

Άρθρο 26ο
Διαφορές διακήρυξης – νόμων
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει η Υπ. Απ. 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.). Όταν η διακήρυξη, δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της ισχύει ο Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. με την προϋπόθεση ότι αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις των Ν. 2286/1995 και Ν. 3463/2006.

Άρθρο 27ο
Δημοσίευση
Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης διαγωνισμού που
υπάρχει στην Υπ. Απ. 11389/1993 θα δημοσιευτεί μια φορά σε δύο οικονομικές εφημερίδες και μια τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες της οικείας Περιφερειακής Ενότητας καθώς και στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 5ου άρθρου της Υπ. Απ. 11389/1993, του Νόμου 2741/1999 του Νόμου 3548/2007 και του Νόμου 3801/2009, αντίστοιχα. Σύμφωνα με το 46ο άρθρο του Ν. 3801/2009 και την αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου άρθρου του Ν. 3548/2007, οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

                                                                                       Ο  Δήμαρχος

 

                                                                                Ευάγγελος Χατζηκυριάκος