Αναζήτηση
logo
Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Σούρπης” (Β’ Φάση)

Η ανωτέρω πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας “ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)” του Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 3,928,624.11 €.

Αφορά την ολοκλήρωση του έργου “Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Σούρπης και έργα μεταφοράς στην Ε.Ε.Λ. Αλμυρού” και περιλαμβάνει την κατασκευή του υπολοίπου τμήματος του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων της Σούρπης και της Αγίας Τριάδας που αποτελούν ένα ενιαίο οικιστικό συγκρότημα, την κατασκευή των 2 απαιτούμενων αντλιοστασίων και του υπόλοιπου τμήματος του καταθλιπτικού αγωγού για τη μεταφορά των λυμάτων στην Ε.Ε.Λ. Αλμυρού.

Η πράξη αφορά ένα ολοκληρωμένο και σε πλήρη λειτουργία δίκτυο συλλογής και μεταφοράς λυμάτων που θα εξυπηρετεί το ενιαίο οικιστικό συγκρότημα Σούρπης – Αγ. Τριάδας και 2400 κατοίκους. Η εν λόγω πράξη συμβάλλει στην εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και στη σταδιακή κατάργηση του συστήματος διάθεσης αστικών λυμάτων μέσω  βόθρων (σηπτικών ή στεγανών) και στη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης.