Αναζήτηση
logo
ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το  Έργο
Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk)
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
                            Προϋπολογισμός: 187,886.18 (χωρίς ΦΠΑ)
Διάρκεια: Πέντε (5) μήνες
Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής
με κριτήριο την οικονομικά πιο συμφέρουσα προσφορά
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: HH/MM/EE
Κωδικός ΟΠΣ:    327807
 
 

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
                                                                                                          Αρ. Πρωτοκόλλου ………..
                                                                                                 Ημερομηνία: ……………….
Ανοικτός Τακτικός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά.

Ο Δήμος Αλμυρού, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή με βάση την υπ’ αριθμ. 184/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού, προκηρύσσει Ανοικτό Τακτικό Δημόσιο Διαγωνισμό με τίτλο: «Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk)».

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, το αργότερο μέχρι την ΧΧΧΧΧΧΧΧ, ημέρα ΧΧΧΧΧ και ώρα ΧΧΧΧ π.μ. στην έδρα του Δήμου Αλμυρού, στο Δημαρχείο Αλμυρού, Βασ.Κων/νου 117 – Ιάσωνος, 37100 Αλμυρός, τηλέφωνα για πληροφορίες: 2422350223 και 2422350227, φαξ: 2422026292.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η χχχχχχχχχχχχχχχχχ π.μ., στην έδρα του Δήμου Αλμυρού, στο Δημαρχείο Αλμυρού, Βασ.Κων/νου 117-Ιάσωνος, 37100 Αλμυρός.

Ο διαγωνισμός γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που λεπτομερώς καθορίζονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νομικό πλαίσιο:
1.    Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 11389/8.3.1993 (ΦΕΚ Β/185/23.3.1993) Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ).
2.    Τις διατάξεις του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως εν προκειμένω και σύμφωνα με την φύση του έργου και τη νομικη μορφή του φορέα δύνανται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά.
3.    Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν. 3463/2006 (Α΄114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
4.    Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως εν προκειμένω και σύμφωνα με την φύση του έργου και τη νομική μορφή του φορέα δύνανται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά.
5.    Τις διατάξεις του ν. 2522/1977 (ΦΕΚ Α΄178) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ.
6.    Τις διατάξεις του ν. 1892/90, άρθρο 88 «Υποχρεώσεις αναδόχων έργων πληροφορικής»
7.    Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/20.3.2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
8.    Την Π1/2830/7-8-2001 Απόφαση των Υφυπουργών  Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1093/Β/21-8-2001) με θέμα «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ)» ειδών πληροφορικής που εντάσσονται  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας».
9.    Τις διατάξεις του ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000) «Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις».
10.    Τις διατάξεις του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267/3.12.2007), «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 –2013».
11.    Την υπ. αριθ. 154.225/ΨΣ9453-Α2 απόφαση ένταξης του έργου «Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk)».
12.    Την υπ. αριθμ. 184/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk)» με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά.
Ο προϋπολογισμός της διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα μία χιλιάδων εκατό ευρώ (231.100,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών.

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Πίνακας Περιεχομένων
Πίνακας Περιεχομένων    3
Συνοπτικά στοιχεία Έργου    3
ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ    3
ΟΡΙΣΜΟΙ- ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ    3
Α1.    Περιβάλλον του Έργου    3
Α1.1    Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου    3
Α1.1.1    Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας    3
Α1.1.2    Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης    3
Α1.1.3    Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου    3
Α1.1.4    Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)    3
Α1.2    Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου)    3
Α1.2.1    Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας    3
Α1.2.2    Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα    3
Α1.2.3    Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών    3
Α1.2.4    Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών    3
Α2.    Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου    3
Α2.1    Αντικείμενο του Έργου    3
Α2.2    Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη    3
Α2.3    Στόχοι και Έκταση του Έργου    3
Α2.4    Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου    3
Α3.    Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου    3
Α3.1    Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες    3
Α3.2    Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος    3
Αρχιτεκτονική Συστήματος    3
Α3.3    Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών)    3
Α3.3.1    Λειτουργική Ενότητα «Σταθμοί Ιατρικών Μετρήσεων»    3
Α3.3.2    Λειτουργική Ενότητα «Δίκτυο Μεταγωγής Δεδομένων»    3
Α3.3.3    Λειτουργική Ενότητα «Εφαρμογή Τηλεμετρίας»    3
Α3.3.4    Λειτουργική Ενότητα «Βάση Δεδομένων»    3
Α3.3.5    Λειτουργική Ενότητα «Ψηφιακός Ιατρικός Φάκελος»    3
Α3.3.6    Λειτουργική Ενότητα «Διαδικτυακή Πύλη Υγείας»    3
Α3.4    Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού    3
Α3.5    Διαλειτουργικότητα    3
Α3.6    Πολυκαναλική προσέγγιση    3
Α3.7    Ανοιχτά δεδομένα    3
Α3.8    Απαιτήσεις Ασφάλειας    3
Α3.9    Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος    3
Α3.10    Απαιτήσεις Προσβασιμότητας    3
Α3.11    Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου    3
Α3.12    Πίνακας Παραδοτέων    3
Α3.13    Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου    3
Α4.    Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών    3
Α4.1    Υπηρεσίες Εκπαίδευσης    3
Α4.2    Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης    3
Α4.3    Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας    3
Α4.4    Υπηρεσίες Εγγύησης  «Καλής Λειτουργίας»    3
Α4.5    Υπηρεσίες Συντήρησης    3
Α4.6    Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών    3
Α5.    Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου    3
Α5.1    Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης    3
Α5.2    Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου    3
Α5.3    Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας    3
Α5.4    Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων    3
Α5.5    Σενάρια χρήσης και Ελέγχου – Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου    3

 
Συνοπτικά στοιχεία Έργου
Το έργο «Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk)», αφορά στην ανάπτυξη και παροχή καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας μέσω τεχνολογιών και εφαρμογών Ηλεκτρονικής –Υγείας στους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου, χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της αύξησης της αποτελεσματικότητας των δομών Κοινωνικής Στήριξης του Δήμου.
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται αφενός από ένα δίκτυο πέντε (5) Αυτόνομων Σταθμών Ιατρικών Μετρήσεων (Health Kiosks) αφετέρου από τρία (3) Φορητά Συστήματα Μετρήσεων που θα εξοπλίσουν το προσωπικό υπηρεσιών Κοινωνικής Στήριξης του Δήμου.
Επίσης οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν τον Ατομικό τους Ψηφιακό Ιατρικό Φάκελο όπου θα αποθηκεύονται όχι μόνο τα αποτελέσματα των μετρήσεων αλλά κάθε Ιατρικό δεδομένο που κρίνουν οι ίδιοι (ή προτείνει ο θεράπων Ιατρός) ότι πρέπει να αποτελεί τμήμα του Ιατρικού Ιστορικού.
Από το έργο θα προκύψουν ωφέλειες για τους πολίτες αλλά και τους επαγγελματίες του Ιατρικού κλάδου.
Στόχος του έργου είναι να συμβάλει,
•    Στην αύξηση του αριθμού τον ατόμων που εξυπηρετούνται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
•    Στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου (Δημοτικά Ιατρεία, Βοήθεια στο Σπίτι κλπ)
•    Στην καθημερινή παρακολούθηση ανθρώπων που χρήζουν βοήθεια
•    Στην πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση συμβάντων
•    Στη δημιουργία ιατρικού ιστορικού ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ
•    Στην ελαχιστοποίηση άσκοπων μετακινήσεων των ηλικιωμένων ή ΑΜΕΑ
•    Στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής των πολιτών
•    Στη στήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων
•    Στη στήριξη πολιτών που διαβιούν σε απομακρυσμένους οικισμούς
•    Στην αύξηση του αισθήματος ασφάλειας
•    Στην μείωση του αισθήματος εγκατάλειψης και αποκλεισμού
•    Στη συνέργεια μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων
•    Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
•    Στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, διευκολύνοντας την ανάπτυξη και παροχή καινοτόμων υπηρεσιών υγείας
•    Στη δημιουργία εξειδικευμένων θέσεων εργασίας

 
ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΟΡΙΣΜΟΙ- ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
•    ΕΕ    Ευρωπαϊκή Ένωση
•    ΕΣΠΑ    Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
•    ΕΠ    Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
•    ΟΔΕ    Ομάδα Διοίκησης Έργου
•    ΨΣ    Ψηφιακή Σύγκλιση
•    HL7    Health Level 7
•    ISO    International Organization for Standardization
•    WS    Web Services
•    Διακήρυξη : το παρόν έγγραφο που εκδίδεται κατά νόμον και για τους ενδιαφερόμενους / υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την αναθέτουσα Αρχή και περιέχει, μεταξύ άλλων, την περιγραφή του αντικειμένου, τις προϋποθέσεις και το κανονιστικό πλαίσιο επί τη βάσει του οποίου διενεργείται ο διαγωνισμός.
•    ΕΔΔ: Επιτροπή Διενέργειας Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης. Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή.
•    Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΠΕ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την προσήκουσα εκτέλεση των όρων της σύμβασης του έργου και την παραλαβή του έργου (τμηματική – οριστική).
•    ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ : Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
•    Σύμβαση : Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το προκηρυσσόμενο έργο.
•    Αναθέτουσα Αρχή : Ο Δήμος Αλμυρού που προκηρύσσει το παρόν έργο και που θα υπογράψει με τον/τους  Ανάδοχο/ους τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου.
•    Ο/οι προσφέρων/ντες: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις ή/και κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή ή κεχωρισμένη προσφορά που θα επιλεγεί/ουν και θα κληθεί/ουν να υπογράψει/ουν την σύμβαση και θα εκτελέσει/ουν το έργο.
•    Προϋπολογισμός Έργου: Η εγκριθείσα με την σχετική απόφαση ένταξης, δαπάνη για την υλοποίηση του έργου.
•    Συμβατική Τιμή : Η συνολική τιμή στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο και θα αποτυπωθεί στη σύμβαση.
•    Συμβατικά τεύχη : τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του έργου. Για την ερμηνεία της σύμβασης λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά ισχύος η παρούσα προκήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου.
•    Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο διαγωνιζόμενος / υποψήφιος ανάδοχος  με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας (ιδία κοινοποιήσεις αποφάσεων, εγγράφων κλπ.) της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν.
•    Συχνές Ερωτήσεις (FAQ-Frequently Asked Quenstions) : Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις που αναρτώνται σε διαδικτυακό τόπο (site) και αφορούν στην εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης και του έργου.
•    ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : Προμηθευτής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία προσώπων) που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά για το έργο.
•    ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Ο Προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η υλοποίηση του έργου και θα υπογράψει την απαιτούμενη σύμβαση με τον Εργοδότη.  
•    ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ή ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Εργοδότης ή Αναθέτουσα Αρχή, στο κείμενο της Διακήρυξης και της σύμβασης, είναι ο Δήμος Αλμυρού
•    ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ : Τα στάδια (φάσεις) του έργου, όπως αυτά καθορίζονται στη σύμβαση.
•    ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ : Το έργο που έχει αναλάβει ο ανάδοχος και για το σύνολο του οποίου υπάρχει πιστοποιητικό οριστικής παραλαβής από μία Αναθέτουσα Αρχή.
•    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ : Όλες οι συσκευές που περιλαμβάνονται στη σύμβαση καθώς και το λογισμικό που απαιτείται για τη λειτουργία των συσκευών αυτών.
•    Φυσικό δίκτυο : Το δίκτυο διασύνδεσης των κτηρίων – κόμβων στο πρώτο και δεύτερο επίπεδο κατά ITU (L1-physical network, L2-data link layer)
•    Λογικό δίκτυο : Το δίκτυο διασύνδεσης που αντιστοιχεί στο τρίτο επίπεδο κατά ITU (L3 network layer)
•    ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : Ο χρόνος κατά τον οποίο η ασύρματη επικοινωνία μεταξύ δύο σημείων έχει διακοπεί.
•    ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ : Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την στιγμή της αναγγελίας του προβλήματος μέχρι τη στιγμή της πρώτης επικοινωνίας των αρμόδιων τεχνικών του Αναδόχου.
•    ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ : Έγγραφο που δίνει ο Ανάδοχος στον Εργοδότη από το οποίο προκύπτει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ενός σταδίου του έργου.  
•    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ : Η ημερομηνία έκδοσης ενός Πιστοποιητικού Ετοιμότητας.  
•    ΣΥΜΒΑΣΗ : Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου, περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά, εμπορικά και άλλα κείμενα και αλληλογραφία όπου μπορεί να γίνει παραπομπή για την εξακρίβωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών.  
•    Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του έργου. Για την ερμηνεία της σύμβασης λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά ισχύος η παρούσα προκήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου.
•    Τεύχος Δοκιμών Παραλαβής : Το τεύχος με την αναλυτική περιγραφή των δοκιμών παραλαβής που εκτελούνται κατά τη διαδικασία προσωρινής παραλαβής του έργου με ευθύνη του αναδόχου παρουσία της αναθέτουσας αρχής.
•    ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ : Είναι η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου ή τμήματος αυτού, στην προβλεπόμενη σύμβαση.  
•    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ : Η ημερομηνία που η αρμόδια για την παραλαβή επιτροπή συντάσσει και υπογράφει πρωτόκολλο παραλαβής με το οποίο παραλαμβάνεται οριστικά ο εξοπλισμός, η διαμόρφωση χώρου, η πραγματοποιηθείσα εκπαίδευση και υποστήριξη της φάσης του έργου και γίνονται προσωρινά αποδεκτά τα αποτελέσματα της φάσης του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
•    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Η ημερομηνία που η αρμόδια για την παραλαβή Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, με το οποίο το έργο γίνεται αποδεκτό από τον Εργοδότη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
•    ΧΩΡΟΣ : Τόπος, όπου πρόκειται να παραδοθεί, εγκατασταθεί και λειτουργήσει ο εξοπλισμός.  
•    ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ : Η λειτουργία του Εξοπλισμού του Εργοδότη, απρόσκοπτα χωρίς προβλήματα επεξεργασίας, χωρίς απώλειες και με απόλυτη  αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.  
•    ΣΥΖΕΥΞΙΣ: Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών του Δημόσιου Τομέα. Το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ διασυνδέει δικτυακά πάνω από 2000 σημεία παρουσίας του Δημόσιου Τομέα και των ΟΤΑ Α και Β βαθμού. Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ βασίζεται στη λογική των VPNs ανά Δημόσιο Φορέα. Οι βασικοί Φορείς είναι:
o    Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Καποδιστριακοί Δήμοι, ΚΕΠ)
o    Υγεία (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ….)
o    Στρατολογικά Γραφεία
o    Διαχειριστικές Αρχές Γ’ ΚΠΣ
o    Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, Ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
o    Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ υποστηρίζει βασικές δικτυακές υπηρεσίες δεδομένων, αριθμοδότησης, ασφάλειας δεδομένων, φωνής VoIP καθώς και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας internet feed, mail / dhcp, web hosting, υποδομή PKI, teleconference. Επίσης παρέχονται και υπηρεσίες helpdesk.

Α1.    Περιβάλλον του Έργου
Α1.1    Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου
Α1.1.1    Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας
Φορέας Λειτουργίας είναι ο Δήμος Αλμυρού
Ο Δήμος Αλμυρού είναι δήμος του νομού Μαγνησίας. Βρίσκεται στα νοτιοδυτικά του νομού και απλώνεται από τις ακτές του Παγασητικού μέχρι τις κορυφές του όρους Όθρυς. Ο δήμος αποτελείται από 8 δημοτικά διαμερίσματα, καταλαμβάνει έκταση 473,9 τ.χλμ. Αποτελεί τον μεγαλύτερο δήμο του νομού και τον 13ο μεγαλύτερο στην Ελλάδα[1] και έχει πληθυσμό 12.987 κατοίκους. Έδρα του δήμου είναι ο Αλμυρός.
Η πόλη του Αλμυρού είναι μια σύγχρονη πόλη, χτισμένη στο κέντρο μιας εύφορης πεδιάδας γνωστής με το όνομα «Κρόκιο Πεδίο», η οποία διασχίζεται από χείμαρρους.
Η ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού στην αρχαιότητα ονομαζόταν Αχαΐα Φθιώτις. Έχει πλούσια μυθολογία (βασιλιάς Αθάμας, Φρίξος και Έλλη, Αχιλλέας και Μυρμιδόνες) και πλούσιο ιστορικό παρελθόν (Άλος, Ίτων, Φυλάκη) από τους Νεολιθικούς χρόνους ως σήμερα.
Η πρώτη αρχή της ιστορίας του Αλμυρού πρέπει να αναζητηθεί στην αρχαία Άλο, κοντά στη σημερινή Κεφάλωση (περίπου 10 χλμ. από τον Αλμυρό).
Η Άλος ήταν σημαντική και πολυάνθρωπη πόλη γνωστή για το λιμάνι της και το ρόλο της στους Περσικούς πολέμους.
Μετά τη Βυζαντινή εποχή, για λόγους κυρίως πειρατικών επιδρομών, η πόλη χτίστηκε στη σημερινή θέση. Στην περιοχή εγκαταστάθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα οικογένειες από την Ανατολική Ρωμυλία και τη Μικρά Ασία
Μετά την απελευθέρωση από τα στρατεύματα κατοχής άρχισε να αναπτύσσεται σημαντικά. Από το σεισμό το 1980 ο Αλμυρός ανοικοδομήθηκε ριζικά και πήρε τη σημερινή του μορφή.
Ο Αλμυρός αποτελεί σημαντικό αγροτικό και εμπορικό κέντρο του Νομού Μαγνησίας , ενώ εξελίσσεται και σε κέντρο αγροτουρισμού για την περιοχή. Ο Αλμυρός έχει τον αρχαιότερο γεωργικό συνεταιρισμό της Ελλάδας.
Στον εύφορο κάμπο του Αλμυρού καλλιεργούνται σιτηρά, κηπευτικά, βαμβάκι, καλαμπόκι, ελιές, αμυγδαλιές, αμπέλια. Σε απόσταση 6,5 χλμ. ανατολικά βρίσκεται η παραλία του Αλμυρού, Καραγκιόλη.
Ο Αλμυρός απέχει 32,5 χλμ. ΝΔ από το Βόλο.
Περιλαμβάνει εκτός από τη πόλη του Αλμυρού, τα Δημοτικά Διαμερίσματα που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:
Δ.δ. Αλμυρού
•    ο Αλμυρός
•    ο Άνω Μαυρόλοφος
•    το Αργιλοχώρι
•    το Ζαρκαδοχώρι
•    ο Μαυρόλοφος
•    το Νεοχωράκι
•    η Παραλία Αλμυρού
•    η Πέρδικα
Δ.δ. Ανθοτόπου
•    ο Ανθότοπος
•    η Νεράιδα
Δ.δ. Ευξεινουπόλεως
•    η Ευξεινούπολη
•    ο Άγιος Ιωάννης
Δ.δ. Κοκκωτών — οι Κοκκωτοί
Δ.δ. Κροκίου
•    το Κρόκιο
•    το Κορφαλάκι
Δ.δ. Κωφών
•    οι Κωφοί
•    ο Όθρυς
Δ.δ. Πλατάνου  
•    ο Πλάτανος
•    ο Νέος Πλάτανος
•    το Χοροστάσι
    δ. Φυλάκης — η Φυλάκη

Η οργανωτική δομή του Δήμου διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα (μηχανισμούς) οργάνωσης:
•    Το Διοικητικό Μηχανισμό – Αιρετοί, και
•    Τον Επιχειρησιακό Μηχανισμό
Όσον αφορά στον διοικητικό μηχανισμό, η οργανωτική και η λειτουργική δομή του, ως Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διέπεται από τις διατάξεις του νέου «Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα – ΔΚΚ (Ν. 3463/2006)» ο οποίος είναι σε ισχύ από την 01/01/07, καθώς και από τις ερμηνευτικές οδηγίες και κανονισμούς αυτού. Στον διοικητικό μηχανισμό ανήκει ο Δήμαρχος και τα όργανα διοίκησης του Δήμου, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημαρχιακή Επιτροπή.
Όσον αφορά στον επιχειρησιακό μηχανισμό ενός Δήμου η οργανωτική και λειτουργική του δομή (τόσο του Δήμου ως οργανισμού όσο και των νομικών του προσώπων) βασίζεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου (ή αντίστοιχα των νομικών του προσώπων) ο οποίος καταρτίζεται και ψηφίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Διοικητικής Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο Δήμος.
Στο διάγραμμα περιγράφεται σχηματικά η υφιστάμενη κατάσταση του Οργανογράμματος του Δήμου  και απεικονίζει την πραγματική οργανωτική και λειτουργική δομή του Δήμου, όπως αυτή διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις ανάγκες του.
 
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμου είναι η ακόλουθη:
1.    Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
2.    Αυτοτελή τμήματα και γραφεία
i.    Αυτοτελές γραφείο υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
ii.    Αυτοτελές γραφείο προγραμματισμού – οργάνωσης και πληροφορικής
iii.    Αυτοτελές γραφείο κοινωνικών και πολιτιστικών θεμάτων
3.     Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών
i.    Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
ii.    Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και
iii.    Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας
4.    Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος
i.    Τμήμα Τεχνικών έργων και Πολεοδομικών εφαρμογών και
ii.    Τμήμα Περιβάλλοντος και Η/Μ εξοπλισμού
5.    Γραφείο Προγραμματισμού
6.    Υπηρεσίες του Δήμου με ειδικά καθεστώτα
i.    Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
ii.    Γραφείο Αλλοδαπών
iii.    Βοήθεια σπίτι

Α1.1.2    Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης
Φορέας Υλοποίησης και Λειτουργίας είναι ο Δήμος Αλμυρού

Α1.1.3    Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου
Δεν εμπλέκονται άλλο φορείς στην υλοποίηση του έργου.

Α1.1.4     Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)
Ομάδα Διοίκησης και Συντονισμού του Έργου

Το έργο θα συντονίζεται από το Γραφείο Προγραμματισμού – Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου.

Υπεύθυνος Έργου

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει ορίσει αρμόδιο στέλεχός της, τον υπεύθυνο του Γραφείου
Προγραμματισμού – Οργάνωσης και Πληροφορικής, ως υπεύθυνο για τη διοίκηση του έργου και τον συντονισμό των επιμέρους εμπλεκόμενων. Το στέλεχος αυτό καλείται Υπεύθυνος Έργου της Αναθέτουσας Αρχής και θα αποτελέσει και το βασικό σημείο επαφής με τον Ανάδοχο για όλα τα καίρια ζητήματα του έργου.

Επιτροπή Επίβλεψης/Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Ε.)

Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης θα οριστεί «Επιτροπή
Επίβλεψης/Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Ε.)», η οποία θα αποτελείται
από τον Υπεύθυνο του Έργου και λοιπά διοικητικά στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής
που ως βασικό στόχο έχουν την προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του
Έργου, την λήψη αποφάσεων στα καίρια ζητήματα του έργου και τη διοίκηση και
συντονισμό των επιμέρους εργασιών του.

Στην Ε.Π.Ε. ορίζονται και τα ακόλουθα μέλη, σύμφωνα με το Σ.Δ.Ε.Π. του Φορέα:
– Υπεύθυνος Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειμένου
– Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης Έργου
Αρμοδιότητα της Ε.Π.Ε. αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η
τμηματική και οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του παρόντος Έργου.

Θεματικές Ομάδες Εργασίας & Βασικοί Χρήστες (Key Users)

Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται εφ΄οσον
απαιτείται με τη λειτουργία Θεματικών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα στελεχώνονται
από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε αυτές τις ομάδες θα εμπλέκονται και βασικοί χρήστες
του νέου συστήματος (Key Users).

Ο συντονισμός των Θεματικών Ομάδων Εργασίας γίνεται από τον Υπεύθυνο Έργου που
έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Α1.2    Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου)
Α1.2.1    Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας
Φορέας Λειτουργίας είναι ο Δήμος Αλμυρού

Ο Δήμος παρέχει υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης και Φροντίδας μέσω των ΚΑΠΗ και τις υπηρεσίας Βοήθεια στο Σπίτι.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα ενδυναμωθούν και θα εμπλουτιστούν με τις υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου.

Α1.2.2    Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα
Οι υπηρεσίες Βοήθεια στο Σπίτι και ΚΑΠΗ πρόκειται να εμπλακούν άμεσα στο έργο τόσο κατά την υλοποίηση όσο και κατά την παραγωγική λειτουργία.

Στη φάση της υλοποίησης θα λειτουργήσουν συμβουλευτικά, ενώ κατά τη διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας, το προσωπικό των υπηρεσιών θα κάνει καθημερινή χρήση των υπηρεσιών και του εξοπλισμού και θα βοηθά τους πολίτες στην εξοικείωση τους με τις Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας.

Κύριο ρόλο στην υλοποίηση και υποστήριξη του έργου καθ όλο τον χρόνο ζωής του, θα έχει το Τμήμα Προγραμματισμού.
Η στήριξη και λειτουργία των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Δήμου γίνετε από το αυτοτελές γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. (άρθρο 4) που έχει το κάτωθι αντικείμενο:
•    Προγραμματισμός της τοπικής ανάπτυξης και της δράσης του Δήμου
•    Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης
•    Τουριστική Ανάπτυξη
•    Προστασία /Διαχείριση Δασών.
•    Αγροτική Ανάπτυξη.
•    Οργάνωση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.
•    Μηχανοργάνωση/ Τεκμηρίωση
Το γραφείο προγραμματισμού – οργάνωσης και πληροφορικής του Δήμου είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.  Η έρευνα και η παρακολούθηση των εξελίξεων της περιοχής, η συγκέντρωση πληροφοριών από το εξωτερικό περιβάλλον που επηρεάζουν τις δραστηριότητες του Δήμου (π.χ. εθνικός, περιφερειακός και νομαρχιακός σχεδιασμός), η ενημέρωση για τα προγράμματα της Ε.Ε., η αναζήτηση συνεργασιών για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα προγράμματα κλπ, είναι υπό την ευθύνη των αιρετών – πολιτικών προσώπων και οργάνων του Δήμου.
Ο Δήμος Αλμυρού διαθέτει διαδικασίες Μηχανογράφηση / Τεκμηρίωση η οποία αποβλέπει στην ενιαία ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των εγγράφων του Δήμου και του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του, στην διαχείριση των πελατών, στην εξασφάλιση και προστασία των αποθηκευμένων πληροφοριών κλπ. Συστήματα μηχανοργάνωσης, υφίστανται στις περισσότερες υπηρεσίες του Δήμου για την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών.

Α1.2.3    Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών
Το πρόγραμμα ”Βοήθεια στο σπίτι” είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει στόχο την παροχή συστηματικής και οργανωμένης Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας στα ηλικιωμένα άτομα και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Σκοπός του Προγράμματος είναι να  βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ), να υποβοηθήσει την αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση, να υποστηρίξει το οικογενειακό περιβάλλον των επωφελούμενων και τέλος να προωθήσει την απασχόληση ικανού και εξειδικευμένου προσωπικού.

 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι,
•  Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη
•  Ιατρική φροντίδα με επισκέψεις στο σπίτι
•  Νοσηλευτική μέριμνα και φυσιοθεραπεία
• Οικογενειακή – Οικιακή Φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
•  Μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών
•  Συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες
 
 Ο θεσμός των ΚΑΠΗ υιοθετήθηκε  με την νομοθετική πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και Προνοίας. Οι υπηρεσίες του κέντρου απευθύνονται σε άντρες και γυναίκες άνω των 60 ετών που κατοικούν στην περιοχή λειτουργίας τους ανεξάρτητα από την οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση.

Σκοπός του Κέντρου είναι,

• Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου
• Η διαφώτιση και η συνεργασία του κοινωνικού συνόλου και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων
• Πρωτογενή Πρόληψη (εμβολιασμοί, συμβουλές για την αποφυγή ατυχημάτων)
• Δευτερογενή Πρόληψη (ιατρικές εξετάσεις που έχουν σκοπό την έγκαιρη διάγνωση)  

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι,

• Συμβουλευτική, ψυχοσυναισθηματική στήριξη, κοινωνική φροντίδα των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους
• Φροντίδα και οδηγίες για Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη
• Φυσιοθεραπεία
• Εργοθεραπεία
• Οργανωμένη ψυχαγωγία
• Κατ’ οίκον εξυπηρέτηση
• Συμμετοχή σε προγράμματα λουτροθεραπείας και θερινών κατασκηνώσεων
• Προγράμματα εθελοντισμού
• Επιμόρφωση, διαλέξεις, μελέτη θεμάτων, επισκέψεις σε Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Οι παραπάνω υπηρεσίες (Βοήθεια στο Σπίτι και ΚΑΠΗ), πρόκειται να εμπλουτιστούν με τις υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου.

Α1.2.4    Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Τα πληροφοριακά συστήματα είναι επαρκή για την εκτέλεση έργων και υπάρχει συνεχή στήριξη και αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων από τον υπεύθυνο υπάλληλο (μηχανογράφο) του Δήμου Αλμυρού.

Το τμήμα ΤΠΕ διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό που κατέχει την απαραίτητη γνώση, ειδικά στο γνωστικό αντικείμενο  του έργου που εγγυάται την επιτυχή λειτουργία και συντήρηση του προς υλοποίηση  συστήματος.  
Από πλευρά υποδομών ΤΠΕ οι  δημοτικές ενότητες του Δήμου διαθέτουν αυτόνομο τηλεφωνικό και υπολογιστικό δίκτυο. Και οι τις δημοτικές ενότητες διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω της γραμμής του Σύζευξις με ταχύτητα 2Mbps ο κάθε ένας. Στο Δημαρχείο υπάρχει ένας μικρός αυτόνομος χώρος όπου στεγάζονται οι τηλεπικοινωνιακές και υπολογιστικές υποδομές. Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα τηλεφωνικό κέντρο και τρεις κεντρικοί υπολογιστές (servers) στους οποίους υπάρχουν εξειδικευμένα λογισμικά για τις διάφορα υπηρεσίες του Δήμου. Οι εξυπηρετητές (server) έχουν λειτουργικά α) Windows 2000, β) Windows 2003 Server και γ) Linux με virtual machines για την υποστήριξη πολλαπλών λειτουργικών. Μερικές από τις κεντρικές εφαρμογές που υποστηρίζουν είναι, Πρωτόκολλο, Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο, Οικονομική Διαχείριση, Διαχείριση Τεχνικών Έργων, Διαχείριση Μισθωμάτων, Πρωτόκολλα Πολιτικών Γάμων κ.α. Οι εξυπηρετητές χρησιμοποιούνται από τους χρήστες σε μεγάλο βαθμό ως file servers για την αποθήκευση και τη διαχείριση των προσωπικών τους αρχείων αλλά και για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Στις Δημοτικές επίσης υπάρχουν στήλες τοποθέτησης υλικού ΤΠΕ (racks) και η κάθε Ενότητα διαθέτει από ένα εξυπηρετητή (server). Όλοι υπολογιστές του Δημαρχείου είναι συνδεδεμένοι στο εσωτερικό δίκτυο του Δήμου (intranet) με ταχύτητα 100Mbps, στο οποίο είναι συνδεμένα και δύο φωτοαντιγραφικά μηχανήματα που δίνουν τη δυνατότητα για γρήγορη εκτύπωση. Μεταξύ των τριών δικτύων του σύζευξις (ένα για κάθε ενότητα) έχει γίνει άρση της περιφερικής φραγής και υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης μεταξύ υπολογιστών διαφορετικών Δημοτικών Ενοτήτων σε επίπεδο IP.

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη αρχιτεκτονική του συστήματος που απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα ,  Ο Δήμος θα παρέχει τον απαραίτητο Application server  και DB server για την λειτουργία του υπό ανάπτυξη συστήματος  καθώς και το αναγκαίο δικτυακό εξοπλισμό  (μεταγωγείς  , δρομολογητές)

Συγκριμένα ο Δήμος θα διαθέσει τον παρακάτω εξοπλισμό :  
ΕΙΔΟΣ    ΜΑΡΚΑ    ΜΟΝΤΕΛΟ    RAM    HD    CPU
1    SERVER    HP    HP PROLIANT ML350 G3  – PDC – FILE – SQL – BACKUP  
    Intel XEON 3,00GHz, 2048 MB RAM, C: 25 GB  D:43GB ,Win server 2003 std ed SP2)    
2    SERVER    HP    HP PROLIANT ML330 G6    Intel Xeon E5620, 2,4Ghz 12GB RAM, 4x300GB HDD , WIN  server STD 2008 R2, MS SQL server 2008 express    
3    ROUTER    CISCO    Cisco ADE 1010 Series    Παίζει εσωτερικό ασύρματο δίκτυο    
4    ROUTER        Catalyst 2960 series    SYZEFXIS     

 
 Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου
Α1.3    Αντικείμενο του Έργου
Το προτεινόμενο έργο ««Ανάπτυξη  εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk)»» απαρτίζεται από ένα υποέργο, διάρκειας πέντε μηνών.
Αντικείμενο του είναι παροχή ψηφιακών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας μέσω τεχνολογιών και εφαρμογών Ηλεκτρονικής –Υγείας στους πολίτες του Δήμου, χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της αύξησης της αποτελεσματικότητας των δομών Κοινωνικής Στήριξης του Δήμου.
Το σύστημα Τήλε-Ιατρικής θα αποτελείται από
•    Εφαρμογή Δημιουργίας και Ενημέρωσης Ατομικού Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου
•    Διαδικτυακή Πύλη Υγείας, για τη πρόσβαση των πολιτών (και των εξουσιοδοτημένων ιατρών ή/και συγγενών) στον ατομικό τους Ψηφιακό Ιατρικό Φάκελο
•    Δίκτυο Αυτόνομων Σταθμών Ιατρικών Μετρήσεων (Health kiosk), με σκοπό τη συλλογή και αποστολή Ιατρικών Δεδομένων στον Ατομικό Ιατρικό Φάκελο του πολίτη.
•    Φορητά Συστήματα Ιατρικών Μετρήσεων (E-Health kit)
Ο πολίτης θα επισκέπτεται τον Ιατρικό Σταθμό της περιοχής του, όπου θα εκτελεί μία σειρά βασικών Ιατρικών Μετρήσεων. Τα αποτελέσματα θα μπορεί να τα αποθηκεύσει στον ατομικό του Ψηφιακό Ιατρικό Φάκελο ή/και να τα εκτυπώσει την ίδια στιγμή. Από τη στιγμή που έχουν αποθηκευτεί είναι προσβάσιμα τόσο στον ίδιο όσο και στο Ιατρικό προσωπικό (κατόπιν εξουσιοδότησης) μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Υγείας. O ψηφιακός φάκελος μπορεί να εμπλουτίζεται με πληθώρα άλλων ιατρικών δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία και ενημέρωση ενός ολοκληρωμένου Ιατρικού Ιστορικού. Επιπλέον το προσωπικό της υπηρεσίας Βοήθεια στο Σπίτι, θα εξοπλιστεί με φορητές συσκευές ιατρικών μετρήσεων με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών που δεν μπορούν να επισκεφθούν τους σταθμούς ιατρικών μετρήσεων. Ενώ η δυνατότητα συγκέντρωσης, επεξεργασίας και ορθής διάχυσης των πληροφοριών μέσω διαδικτυακής πύλης μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων θα πολλαπλασιάσει τα οφέλη.

Το  σύστημα θα αποτελείται από πέντε (5) ολοκληρωμένους αυτόνομους σταθμούς ιατρικών μετρήσεων (health kiosks), τρείς (3) φορητές μονάδες ιατρικών μετρήσεων και ένα κεντρικό κόμβο συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας των Ιατρικών μετρήσεων.

Οι υπηρεσίες θα προσφέρονται από το Δήμο σε συνδυασμό με τις μη ηλεκτρονικές υπηρεσίες «Βοήθεια στο Σπίτι», «Κέντρο Υγείας» και «Δημοτικό Ιατρείο», που ήδη παρέχει ο Δήμος μέσω παραδοσιακών καναλιών επικοινωνίας. Το σενάριο λειτουργίας του συστήματος συνοψίζεται ως εξής:
Ο πολίτης επισκέπτεται το σημείο όπου βρίσκεται ο ιατρικός σταθμός. Έχει δύο επιλογές,
    να προχωρήσει σε ιατρικές μετρήσεις οι οποίες δεν θα αποθηκευτούν αλλά μόνο θα εκτυπωθούν και να πάρει τα εκτυπωμένα αποτελέσματα μαζί του.
    να δημιουργήσει ιατρικό φάκελο όπου όλα τα αποτελέσματα θα αποθηκεύονται. Πρόσβαση στα δεδομένα θα έχει ο ίδιος από τον σταθμό αλλά και μέσω διαδικτύου. Επίσης θα μπορεί να δίνει δικαίωμα πρόσβασης στον προσωπικό του γιατρό ή συγγενείς πρώτου βαθμού.  

Στην περίπτωση που δημιουργεί Ιατρικό Φάκελο τότε τα δεδομένα αποστέλλονται μέσω του ασύρματου δικτύου του Δήμου ή σύνδεσης ADSL στον Κεντρικό Κόμβο. Εκεί βρίσκεται ο κεντρικός εξυπηρετητής όπου φυλάσσονται τα ιατρικά δεδομένα σε βάση δεδομένων. Επίσης ο server φέρει εφαρμογή διαχείρισης Ιατρικών Φακέλων και επεξεργασίας Ιατρικών Δεδομένων. Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη μέσω διαδικτύου και δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη – και σε εξουσιοδοτημένα άτομα – να δουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων (πίνακες και διαγράμματα) αλλά και να προσθέσουν πληροφορίες όπως φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούν, να αποθηκεύσουν τα αποτελέσματα νέων εξετάσεων (π.χ. καρδιογράφημα) σε ψηφιακή μορφή κλπ, με σκοπό τη δημιουργία και διατήρηση ενός πλήρους Ιατρικού Ιστορικού.

Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης αποστολής ενημερώσεων (σε εξουσιοδοτημένα άτομα όπως συγγενείς και προσωπικός ιατρός) σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των Ιατρικών Μετρήσεων ξεπεράσουν τα καθορισμένα (από τον Ιατρό ) όρια. Οι ενημερώσεις θα αποστέλλονται μέσω e-mail ή/και sms μηνύματος.    

Α1.4    Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη
Η φροντίδα και παρακολούθηση ατόμων με προβλήματα υγείας,  αποτελούν σε ολόκληρο τον κόσμο ένα σημαντικό πρόβλημα. Μέχρι τώρα το πρόβλημα αντιμετωπιζόταν με παραδοσιακές μεθόδους όπως επισκέψεις ιατρικών κλιμακίων και κοινωνικών λειτουργών σε άτομα που χρήζουν βοήθεια.
Στον Δήμο Αλμυρού τις υπηρεσίες αυτές παρέχουν Δημοτικές Υπηρεσίες και Δομές Υποστήριξης όπως «Βοήθεια στο Σπίτι», «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» και «Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας».
Οι υπηρεσίες αυτές όμως δεν μπορούν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες των ευπαθών ομάδων λόγω:  
•    Του πλήθους των ατόμων που χρήζουν παρακολούθησης
•    Της γεωγραφικής διασποράς των ατόμων
•    Της ελλιπούς στελέχωσης
•    Της τεχνολογικής υστέρησης
•    Της προβληματικής επικοινωνίας μεταξύ τόσο των φορέων όσο και των μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Αν λάβουμε υπόψη τις παραπάνω αδυναμίες, μόνο ένας μικρός αριθμός ατόμων μπορεί να εξυπηρετηθεί (όχι καθημερινά) παρόλο τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ανθρώπων που στελεχώνουν τις παραπάνω υπηρεσίες.
Όμως αν οι δράσεις των Υπηρεσιών και Δομών Κοινωνικής Στήριξης συμπληρωθούν με εφαρμογές και υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας (E-Health), τότε η αποτελεσματικότητα αυξάνεται εντυπωσιακά.

Σκοπός του έργου είναι η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας μέσω τεχνολογιών και εφαρμογών Ηλεκτρονικής –Υγείας, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων που αφορούν στην υγεία ειδικών ομάδων του πληθυσμού, αυξάνοντας παράλληλα το αίσθημα ασφαλείας και συμβάλλοντας στη μείωση του αισθήματος αποκλεισμού και εγκατάλειψης τον ομάδων αυτών.
Αναλυτικότερα η προτεινόμενη πράξη συμβάλει,
•    Στην αύξηση του αριθμού τον ατόμων που εξυπηρετούνται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
•    Στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου (Δημοτικά Ιατρεία, Βοήθεια στο Σπίτι κλπ)
•    Στην καθημερινή παρακολούθηση ανθρώπων που χρήζουν βοήθεια
•    Στην πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση συμβάντων
•    Στη δημιουργία ιατρικού ιστορικού ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ
•    Στην ελαχιστοποίηση άσκοπων μετακινήσεων των ηλικιωμένων ή ΑΜΕΑ
•    Στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής των πολιτών
•    Στη στήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων
•    Στη στήριξη πολιτών που διαβιούν σε απομακρυσμένους οικισμούς
•    Στην αύξηση του αισθήματος ασφάλειας
•    Στην μείωση του αισθήματος εγκατάλειψης και αποκλεισμού
•    Στη συνέργεια μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων
•    Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
•    Στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, διευκολύνοντας την ανάπτυξη και παροχή καινοτόμων υπηρεσιών υγείας
•    Στη δημιουργία εξειδικευμένων θέσεων εργασίας

Α1.5    Στόχοι και Έκταση του Έργου
Ο Δήμος Αλμυρού επιχειρεί με το παρόν έργο να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αναπτύσσοντας καινοτόμες εφαρμογές υγείας οι οποίες θα λειτουργήσουν ενισχυτικά στις δημοτικές υπηρεσίες φροντίδας και υγείας επιτρέποντας παράλληλα στο Ιατρικό προσωπικό (Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα) να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

Κύριος στόχος του έργου είναι η εξυπηρέτηση τουλάχιστον του 4% του πληθυσμού του Δήμου, δηλαδή 800 άτομα κατά τη λήξη του έργου. Φυσικά η υποδομή που θα αναπτυχθεί (λογισμικό και εξοπλισμός) θα μπορεί να εξυπηρετήσει περισσότερους πολίτες, αλλά αυτ’ο θα εξαρτηθεί από το βαθμό αποδοχής του έργου από τον πληθυσμό.

Οι βασικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν κατά τη λήξη του έργου είναι,
 
1.    Στόχος 1: Δημιουργία Ψηφιακών Ιατρικών Φακέλων από 700 κατοίκους του Δήμου.
2.    Στόχος 2: Επιτόπια Μέτρηση Βασικών Ιατρικών Παραμέτρων στα σημεία λειτουργίας των Health-Kiosks.
3.    Στόχος 3: Εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων (ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ κλπ) μέσω των Φορητών Συστημάτων Ιατρικών Μετρήσεων.
4.    Στόχος 4: Χρήση των υπηρεσιών Ψηφιακού Φακέλου από Ιατρούς (Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα) και συγγενείς χρηστών.

Μετρήσιμος Στόχος    Τιμή
Αριθμός χρηστών που χρησιμοποιούν πιλοτικά την υπηρεσία Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου    >700
Πλήθος διενεργούμενων Μετρήσεων Βασικών Ιατρικών Παραμέτρων (Health Kiosk) ανά μήνα     >100
Αριθμός χρηστών που εξυπηρετούνται από τα Φορητά Συστήματα Ιατρικών Μετρήσεων σε μηνιαία βάση     >30
Αριθμός τρίτων (εξουσιοδοτημένοι Ιατροί και συγγενείς) που χρησιμοποιούν πιλοτικά την υπηρεσία Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου    50

Α1.6    Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου
Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας    Τύπος     Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης
Επιλογή θέσεων λειτουργίας Αυτόνομων Σταθμών Ιατρικών Μετρήσεων    Ο    Ο φορέας λειτουργίας θα συνεργαστεί με τον Ανάδοχο και τους τοπικούς φορείς φροντίδας και πρωτοβάθμιας Υγείας, με σκοπό την επιλογή των βέλτιστων σημείων.
Ευχρηστία Αυτόνομων Σταθμών Ιατρικών Μετρήσεων    Τα    Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει διαδικασίες αξιολόγησης της ευχρηστίας του συστήματος κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας και βάση των αποτελεσμάτων να προσαρμόσει το σύστημα.
Εκπαίδευση Προσωπικού που θα χρησιμοποιεί τα Φορητά Συστήματα Μετρήσεων    Τα    Ο Ανάδοχος θα προτείνει πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο θα αξιολογηθεί από τον Φορέα Λειτουργίας και το εμπλεκόμενο προσωπικό.
Ο Ανάδοχος με τη σειρά του θα αξιολογήσει την εκπαιδευτική διαδικασία (αφού ολοκληρωθεί)  και θα προτείνει διορθωτικές ενέργειες, αν απαιτούνται.
Ευαισθητοποίηση Χρηστών    Ο    Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα δημοσιότητας το οποίο θα ανταποκρίνεται σε σαφείς και μετρήσιμους στόχους.

Α2.    Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου
Το σύνολο των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων του έργου
αναλύονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Γ – Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης.

Α2.1    Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Το Σύστημα Τήλε-Ιατρικής υλοποιεί και παρέχει ένα πλήθος υπηρεσιών (τέσσερις  υπηρεσίες στο σύνολο).
Για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις θα παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Υγείας του Δήμου.
1. Τήλε-Ιατρική. Οι πολίτες θα μπορούν να μετρούν βασικές ιατρικές παραμέτρους σε αυτόνομους σταθμούς μέτρησης (Health-Kiosk). Η υπηρεσία αυτή θα παρέχεται και στους πολίτες που εξυπηρετούνται από την υπηρεσία Βοήθεια στο Σπίτι μέσω φορητών Σταθμών. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα καταχωρούνται στον Ατομικό Ψηφιακό Ιατρικό Φάκελο Υγείας του χρήστη, αν το επιθυμεί, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα επιτόπου εκτύπωσης των μετρήσεων.
Ο προσωπικός Ιατρός θα μπορεί να θέτει όρια (thresholds) σε κάθε μέτρηση. Αν αυτά ξεπεραστούν θα στέλνονται ενημερώσεις στα εξουσιοδοτημένα άτομα.
Οι υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης και πρωτοβάθμιας υγείας θα μπορούν να παρακολουθούν ευπαθείς ομάδες, κατόπιν εξουσιοδότησης, και να παρεμβαίνουν προληπτικά.
Επίσης, η εφαρμογή Τήλε-Ιατρικής θα μπορεί να συνδεθεί με συστήματα τρίτων (Web Services) όπως Δημόσια και ιδιωτικά ιατρεία και νοσοκομεία με σκοπό την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των ασθενών.
Οι βασικές μετρήσεις θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον,
–    Καρδιογράφημα ενός ηλεκτροδίου
–    Πίεση
–    Οξυγόνωση Αίματος
–     Αριθμό Σφίξεων και ρυθμό
–     Ρυθμό Αναπνοών
–    Θερμοκρασία
–    Βάρος
2. Ψηφιακός Ιατρικός Φάκελος.  Κάθε χρήστης θα μπορεί να δημιουργήσει ένα Ατομικό Ψηφιακό Ιατρικό Φάκελο στον οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα από της μετρήσεις που εκτελεί το Health Kiosk ή/και το φορητό σύστημα μέτρησης, όπως και κάθε άλλη ιατρική πράξη και πληροφορία που καταχωρεί ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένο ιατρικό προσωπικό.  
Ο Φάκελος θα είναι προσβάσιμος μέσω διαδικτύου χωρίς περιορισμούς ως προς το μέσο, Η/Υ, PDA, TOUCH PC, Smart Phone κλπ.
3. Κάρτα Υγείας.  Κάθε χρήστης θα μπορεί να δημιουργήσει και να εκτυπώσει μία ατομική Κάρτα Υγείας. Η κάρτα θα αναγράφει και τα στοιχεία του χρήστη και τον κωδικό σύνδεσης στον Ψηφιακό Ιατρικό Φάκελο. Με αυτόν τον τρόπο ο Ιατρικός Φάκελος θα είναι προσβάσιμος από το Ιατρικό Προσωπικό σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλων αιφνίδιων συμβάντων.
4. Διαδικτυακή Πύλη Υγείας.  Πέρα τον παραπάνω υπηρεσιών η Πύλη Υγείας θα ενημερώνει τους πολίτες για μια σειρά θεμάτων όπως,
•    Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης και Πρωτοβάθμιας Υγείας που παρέχονται από τον Δήμο και Φορείς Υγείας
•    πρόγραμμα δράσεων όπως εμβολιασμοί, αιμοδοσία κλπ
•    εφημερεύοντα νοσοκομεία και φαρμακεία
•    θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών (νόσων, ιώσεων, πανδημιών).
•    επίσης θα περιλαμβάνει βιβλιοθήκη υγείας όπου θα παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για την βελτίωση της υγείας του πληθυσμού και την υιοθέτηση σωστών πρακτικών στην καθημερινή ζωή.
•    τέλος θα διατίθενται στοιχεία δημόσιας υγείας και θα παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία της δημόσιας υγείας καθώς και σχετικές ενημερωτικές μελέτες.

Οι υπηρεσίες που απευθύνονται στον Δήμο και σε Φορείς του Δημοσίου περιλαμβάνουν,
1. Τήλε-Ιατρική και 2. Ψηφιακός Ιατρικός Φάκελος:
Οι υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης και πρωτοβάθμιας υγείας θα μπορούν να παρακολουθούν ευπαθείς ομάδες, κατόπιν εξουσιοδότησης, και να παρεμβαίνουν προληπτικά.
Η εφαρμογή Τήλε-Ιατρικής θα μπορεί να συνδεθεί με συστήματα τρίτων (Web Services) όπως Δημόσια και ιδιωτικά ιατρεία και νοσοκομεία με σκοπό την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των ασθενών.
3. Διαδικτυακή Πύλη Υγείας:
Ενημέρωση των πολιτών για τις δραστηριότητες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Στήριξης αλλά και εκπαιδευτικό υλικό για το προσωπικό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Στήριξης.
Περιγραφή Υπηρεσίας    Απαιτούμενα στοιχεία
(δεδομένα εισόδου)    Στοιχεία αποτελέσματος (δεδομένα εξόδου)    Παρατηρήσεις (π.χ. επίπεδο «ηλεκτρονικοποίησης», επίπεδο Υπηρεσίας κλπ.)
Ψηφιακός Ιατρικός Φάκελος    Στοιχεία χρήστη, στοιχεία θεράποντων Ιατρών, στοιχεία συγγενών ή άλλων προσώπων, αποτελέσματα Μετρήσεων Βασικών Παραμέτρων Υγείας, Ιατρικό Ιστορικό, Έγραφα (pdf, word),εικόνες, Φαρμακευτική αγωγή.
    Πίνακες, γραφήματα, SMS, email.    
Τηλε-Ιατρική    Αποτελέσματα Μετρήσεων Βασικών Παραμέτρων Υγείας    Πίνακες και Γραφήματα    Τα αποτελέσματα αποθηκεύονται στον Ατομικό Ψηφιακό Φάκελο
Τηλε-Ιατρική    Αποτελέσματα Μετρήσεων Βασικών Παραμέτρων Υγείας    Εκτύπωση αποτελεσμάτων    Τα αποτελέσματα δεν αποθηκεύονται στον Ατομικό Ψηφιακό Φάκελο αλλά εκτυπώνονται επιτόπου.
Κάρτα Υγείας    Στοιχεία Χρήστη, οδηγίες πρόσβασης στον Ατομικό Ψηφιακό Φάκελο    Εκτύπωση Κάρτας Υγειάς    
Πύλη Υγείας    Πληροφοριακό Υλικό    Πρόσβαση στον Ψηφιακό Ιατρικό Φάκελο. Ενημέρωση των πολιτών για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και τις δραστηριότητες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Στήριξης αλλά και εκπαιδευτικό υλικό για το προσωπικό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Στήριξης.    

Α2.2    Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος
Όπως ήδη αναφέραμε, για την επίτευξη των σκοπών της πράξης, θα αναπτυχθεί ένα Σύστημα Τήλε-Ιατρικής το οποίο θα απαρτίζεται από Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Τήλε-Ιατρικής, Δίκτυο Μεταγωγής Δεδομένων, Σταθμούς και Φορητά Συστήματα Ιατρικών Μετρήσεων.

 
 Αρχιτεκτονική Συστήματος

Το προς υλοποίηση Πληροφοριακό Σύστημα μπορεί να αναλυθεί στα παρακάτω συνεργαζόμενα υποσυστήματα,
•    Τους Αυτόνομους Σταθμούς Ιατρικών Μετρήσεων
•    Τους Φορητούς Σταθμούς Ιατρικών Μετρήσεων
•    Το δίκτυο μεταγωγής δεδομένων
•    Την Εφαρμογή Τήλε-Μετρίας Ιατρικών Δεδομένων
•    Την εφαρμογή Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου
•    Τη Βάση Δεδομένων
•    Την Διαδικτυακή Πύλη παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες

Σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου θα εγκατασταθούν Αυτόνομοι Σταθμοί Μέτρησης (Health Kiosks). Τα Health Kiosks θα είναι εξοπλισμένα με εκτυπωτή, αισθητήρες μέτρησης ιατρικών παραμέτρων και αντίστοιχο λογισμικό. Ο πολίτης θα μπορεί με απλά βήματα να προχωρήσει σε μία σειρά Ιατρικών Μετρήσεων και είτε να δημιουργήσει ατομικό Ψηφιακό Ιατρικό Φάκελο όπου θα αποθηκευτούν τα δεδομένα ή να επιλέξει άμεση εκτύπωση των αποτελεσμάτων χωρίς αποθήκευση.
Επίσης μέσω του Health Kiosk θα μπορεί να έχει πρόσβαση στον ατομικό του φάκελο χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσει τους αισθητήρες.
Το προσωπικό που στελεχώνει την Υπηρεσία Βοήθεια στο Σπίτι θα εξοπλιστεί με Φορητούς Σταθμούς Ιατρικών Μετρήσεων (E-Health kit). Κάθε σταθμός αποτελείται από ένα Tablet PC εξοπλισμένο με αισθητήρες μέτρησης ιατρικών παραμέτρων και αντίστοιχο λογισμικό. Ο χειριστής (σε αυτή την περίπτωση) θα βοηθά τον πολίτη να ολοκληρώσει τις Ιατρικές Μετρήσεις και να τις αποθηκεύσει στον Ατομικό του Φάκελο αν το επιθυμεί.

Για την δημιουργία του Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου απαιτείται η επικοινωνία των Σταθμών Ιατρικών Μετρήσεων με τον κεντρικό κόμβο (Δημαρχείο) όπου φιλοξενούνται οι εφαρμογές. Για το σκοπό αυτό θα υλοποιηθεί ένα Δίκτυο Μεταγωγής Δεδομένων το οποίο θα υλοποιεί ασφαλή ιδεατά κανάλια επικοινωνίας VPN. Κορυφή του θα είναι ο δρομολογητής του κεντρικού κόμβου ο οποίος θα συνδέεται στο διαδίκτυο μέσω γραμμής ADSL με πραγματικές διευθύνσεις. Κάθε Health Kiosk έχει δρομολογητή ADSL ο οποίος θα υλοποιεί το VPN με τον κόμβο και κάθε φορητό σύστημα θα φέρει 3G modem και μέσω αυτού θα υλοποιεί την αντίστοιχη σύνδεση.
Η εφαρμογή συλλογής ιατρικών δεδομένων από τους αισθητήρες επικοινωνεί μέσω του δικτύου με την εφαρμογή τηλεμετρίας η οποία δρομολογεί τις πληροφορίες από και προς τη βάση δεδομένων και λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των σταθμών και των υπόλοιπων εφαρμογών.
Κάθε πολίτης θα μπορεί να δημιουργεί είτε μέσω των Σταθμών ή μέσω της Πύλης τον Ατομικό του Ψηφιακό Ιατρικό Φάκελο. Η εφαρμογή Ιατρικού Φακέλου θα δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να δημιουργήσει και να διατηρήσει ένα πλήρες Ιατρικό Ιστορικό.
Επίσης η εφαρμογή Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου θα μπορεί να στέλνει αυτόματες ενημερώσεις και ειδοποιήσεις στο εξουσιοδοτημένο Ιατρικό Προσωπικό και τους συγγενείς, μέσω e-mail ή και sms. Οι ενημερώσεις θα αποστέλλονται όταν τα αποτελέσματα των μετρήσεων κινούνται εκτός των ορίων που έχει θέσει το Ιατρικό Προσωπικό.
Η πρόσβαση στον Ιατρικό Φάκελο θα γίνεται κατόπιν ταυτοποίησης (user name – password).
Η εφαρμογή θα μπορεί να συνεργαστεί με εφαρμογές τρίτων (XML, web services), όπως συστήματα παρακολούθησης ασθενών φορέων του Δημοσίου ή και του Ιδιωτικού Τομέα.
Α2.3    Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών)
Α2.3.1    Λειτουργική Ενότητα «Σταθμοί Ιατρικών Μετρήσεων»
Στα πλαίσια του έργου θα εγκατασταθούν πέντε (5) Αυτόνομοι Σταθμοί Ιατρικών Μετρήσεων (Health kiosk) ενώ η Υπηρεσία Βοήθεια στο Σπίτι θα εξοπλιστεί με τρία (3) Φορητά Συστήματα Ιατρικών Μετρήσεων (E-Health kit).
Ο Αυτόνομος Σταθμός Ιατρικών Μετρήσεων (Health Kiosk) αποτελείται από,
•    Ένα Info-Kiosk με οθόνη αφής και πληκτρολόγιο. Το Kiosk θα έχει μηχανισμό προσαρμοζόμενου ύψους για να μπορούν να εξυπηρετηθούν Α.Μ.Ε.Α.
•    Καρδιογράφο
•    Μετρητή πίεσης
•    Μετρητή  οξυγόνωσης
•    Μετρητή σφυγμών
•    Μετρητή θερμοκρασίας
•    Μετρητή βάρους
•    Εκτυπωτή
Το Φορητό Σύστημα Ιατρικών Μετρήσεων θα αποτελείται από,
•    Ένα φορητό υπολογιστή με οθόνη αφής
•    Καρδιογράφο
•    Μετρητή πίεσης
•    Μετρητή  οξυγόνωσης
•    Μετρητή σφυγμών
•    Μετρητή θερμοκρασίας
•    Μετρητή βάρους
•    Κάρτα ευρυζωνικής σύνδεσης 3G
Και τα δύο συστήματα (Σταθμός και φορητό) θα έχουν τη δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, σε περίπτωση αδυναμίας επίτευξης σύνδεσης με την εφαρμογή τηλεμετρίας. Τα δεδομένα θα συλλέγονται και θα αποστέλλονται όταν αποκαθίσταται η σύνδεση.
Τόσο οι αισθητήρες όσο και το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής θα πρέπει να είναι εύχρηστα και να έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των χρηστών.
Ιδιαίτερα το περιβάλλον της εφαρμογής υα πρέπει να επιτρέπει την υλοποίηση των μετρήσεων αλλά και τη δημιουργία και την πρόσβαση στον Ψηφιακό Φάκελο Υγείας με απλά βήματα.
Α2.3.2    Λειτουργική Ενότητα «Δίκτυο Μεταγωγής Δεδομένων»
Περιλαμβάνει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την επικοινωνία της εφαρμογής Τηλεμετρίας με τους Αυτόνομους Σταθμούς (Health Kiosk) και τα φορητά συστήματα (E-Health kit).
Κάθε Health Kiosk θα εξοπλιστεί με έναν Δρομολογητή ADSL ο οποίος θα υλοποιεί μία ασφαλή σύνδεση (VPN) με τον κεντρικό δρομολογητή του Δημαρχείου.
Τα φορητά συστήματα θα επικοινωνούν με την εφαρμογή μέσω συνδέσεων 3G.
Όλες οι συνδέσεις θα πρέπει να υλοποιούνται πάνω από ασφαλή κανάλια επικοινωνίας με κρυπτογράφηση 3DES/AES (ο ανάδοχος οφείλει να τεκμηριώσει την επιλογή του).   
Α2.3.3    Λειτουργική Ενότητα «Εφαρμογή Τηλεμετρίας»
Τα δεδομένα των ιατρικών μετρήσεων θα αποστέλλονται στη βάση δεδομένων μέσω της εφαρμογής Τηλεμετρίας. Η εφαρμογή αυτή υλοποιεί την επικοινωνία με τα συστήματα μέτρησης. Υλοποιεί ασφαλή κανάλια επικοινωνίας με τα συστήματα μέτρησης και δρομολογεί τα δεδομένα. Επιτρέπει στους σταθμούς να αποστείλουν τα αποτελέσματα στον Ιατρικό Φάκελο και στους χρήστες των σταθμών να αποκτήσουν πρόσβαση στον Ιατρικό τους Φάκελο.  Διατηρεί πλήρες ιστορικό των ενεργειών.

Α2.3.4    Λειτουργική Ενότητα «Βάση Δεδομένων»
Η Βάση Δεδομένων θα πρέπει να υποστηρίζει όλους τους καθιερωμένους τύπους δεδομένων.
Η Βάση δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι RDBMS και θα πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
•    Το σύστημα της βάσης δεδομένων θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ταχύτητα, συνοχή, σταθερότητα και ευκολία στην εγκατάσταση
•    Query Caching ώστε να αυξάνεται η απόδοση ερωτημάτων που υποβάλλονται συχνά στη βάση δεδομένων.    
•    Αναζήτηση και χρήση ευρετηρίων σε πλήρες κείμενο (Full-text indexing and searching) για αποτελεσματική αναζήτηση λέξεων και φράσεων μέσα σε κείμενο.
•    Υποστήριξη συνόλων χαρακτήρων με πλήρη υποστήριξη Unicode δεδομένων. Επίσης δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων σε διαφορετικές γλώσσες.
•    Υποστήριξη Υποερωτημάτων παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία για τη συγγραφή πιο αποτελεσματικών και αποδοτικών ερωτημάτων προς τη βάση δεδομένων.
•    Ταχύτητα, αξιοπιστία και ευκολία στη χρήση.
•    Δυνατότητα χρήσης σε πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική ώστε να είναι δυνατή ενσωμάτωση σε Client/Server ή σε 3-tier αρχιτεκτονικές, όπου η βάση δεδομένων είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη εφαρμογή.

Α2.3.5    Λειτουργική Ενότητα «Ψηφιακός Ιατρικός Φάκελος»
Η εφαρμογή Ιατρικού Φακέλου θα δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να δημιουργήσει και να διατηρήσει ένα πλήρες Ιατρικό Ιστορικό. Ο Φάκελος θα είναι ατομικός και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον
•    τα στοιχεία επικοινωνίας του κατόχου
•    τα στοιχεία επικοινωνίας του θεράποντος ιατρού
•    τα στοιχεία επικοινωνίας των συγγενών πρώτου βαθμού
•    βασικά ιατρικά στοιχεία όπως ομάδα αίματος κλπ
•    τα αποτελέσματα των Ιατρικών Μετρήσεων που λαμβάνει από τους αυτόνομους σταθμούς (Health Kiosk) ή/και τα φορητά συστήματα μετρήσεων. Τα αποτελέσματα θα απεικονίζονται σε μορφή πινάκων και διαγραμμάτων
•    ιατρικά δεδομένα όπως εξετάσεις αίματος, καρδιογραφήματα κλπ, που έχει καταχωρήσει το ιατρικό προσωπικό ή ο χρήστης.
Επίσης η εφαρμογή Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου θα μπορεί να στέλνει αυτόματες ενημερώσεις και ειδοποιήσεις στο εξουσιοδοτημένο Ιατρικό Προσωπικό και τους συγγενείς, μέσω e-mail ή και sms. Οι ενημερώσεις θα αποστέλλονται όταν τα αποτελέσματα των μετρήσεων κινούνται εκτός των ορίων που έχει θέσει το Ιατρικό Προσωπικό.
Η πρόσβαση στον Ιατρικό Φάκελο θα γίνεται κατόπιν ταυτοποίησης (user name – password). Η εφαρμογή θα πρέπει να επιτρέπει διαβαθμισμένη πρόσβαση (access level) πολλαπλών επιπέδων. Δηλαδή ο χρήστης θα μπορεί να βλέπει και να εισάγει πληροφορίες βάση δικαιωμάτων που του έχουν δοθεί, π.χ. ο ιδιοκτήτης του φακέλου έχει πλήρη πρόσβαση, ο θεράπων ιατρός μπορεί να δει τα δεδομένα και να εισάγει νέα ενώ ο εξουσιοδοτημένος συγγενής μπορεί να δει μόνο συγκεκριμένα πεδία χωρίς καμία δυνατότητα επέμβασης.
Επιπλέον η εφαρμογή θα κρατάει πλήρες ιστορικό των ενεργειών που έχουν λάβει χώρα.
Η εφαρμογή θα μπορεί να συνεργαστεί με εφαρμογές τρίτων (XML, web services), όπως συστήματα παρακολούθησης ασθενών φορέων του Δημοσίου ή και του Ιδιωτικού Τομέα.

Η Διαδικτυακή Πύλη Υγείας θα αποτελέσει το σημείο επαφής του συστήματος με το κοινό, τις επιχειρήσεις και τους φορείς.
Θα σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμη όχι μόνο μέσω Η/Υ αλλά και φορητών μέσων (όπως smart phones) όπου οι περιορισμοί στον τρόπο απεικόνισης και η ευκολία χρήσης χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.
Μέσω της πύλης οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες αλλά και σε εκπαιδευτικό ενημερωτικό υλικό.

Α2.3.6    Λειτουργική Ενότητα «Διαδικτυακή Πύλη Υγείας»
Η Διαδικτυακή Πύλη Υγείας θα αποτελέσει το σημείο επαφής του συστήματος με το κοινό, τις επιχειρήσεις και τους φορείς.
Θα σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμη όχι μόνο μέσω Η/Υ αλλά και φορητών μέσων (όπως smart phones) όπου οι περιορισμοί στον τρόπο απεικόνισης και η ευκολία χρήσης χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.
Μέσω της πύλης οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες αλλά και σε εκπαιδευτικό ενημερωτικό υλικό.
Διαθέτει δημόσιο τμήμα το οποίο είναι προσβάσιμο σε όλους τους δημότες, εκεί θα διατίθενται υπηρεσίες  πληροφόρησης και κατάρτισης του κοινού σχετικά με θέματα  πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών (Νόσων, πανδημιών),  επιμόρφωση του κοινού σε ότι αφορά την υγιεινή συμπεριφορά, διατροφή κτλ, και ένα ιδιωτικό τμήμα που μέσο αυτού μπορούν να ενημερώνονται συνεργαζόμενοι φορείς και εξουσιοδοτημένα άτομα. Το περιεχόμενο που διατίθεται μέσο της πύλης αντιστοιχεί στις πολιτικές ασφαλείας και στο προφίλ του κάθε χρήστη όπως αυτό έχει οριστεί από τον διαχειριστή του συστήματος.
Το Δημόσιο τμήμα το οποίο είναι προσβάσιμο σε όλους και θα υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες
•    υπηρεσίες πληροφόρησης και κατάρτισης του κοινού σχετικά με θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών (νόσων, ιώσεων, πανδημιών).
•    επίσης Θα περιλαμβάνει βιβλιοθήκη υγείας όπου θα παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για την βελτίωση της υγείας του πληθυσμού και την υιοθέτηση σωστών πρακτικών στην καθημερινή ζωή.
•    τέλος θα διατίθενται στοιχεία δημόσιας υγείας και θα παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία της δημόσιας υγείας καθώς και σχετικές ενημερωτικές μελέτες.

Το Ιδιωτικό τμήμα πρόσβασης στην καρτέλα του ηλικιωμένου ή ΑΜΕΑ : το ιδιωτικό τμήμα θα είναι προσβάσιμο ΜΟΝΟ με ένα κωδικό πρόσβασης που δημιουργείται και διαχειρίζεται από τον ηλικιωμένο ή εξουσιοδοτημένο συγγενή. Μέσω του ιδιωτικού τμήματος της πύλης θα δίνεται η πρόσβαση στην καρτέλα του ηλικιωμένου ή ΑΜΕΑ όπου θα δίνονται και θα διαχειρίζονται τα παρακάτω
1.    Η ταυτότητα του ηλικιωμένου ή του ΑΜΕΑ
2.    το ιατρικό ιστορικό του
3.    γραφήματα που προκύπτουν από τις  μετρήσεις των φορητών συσκευών
4.    δυνατότητα upload Ιατρικών εξετάσεων
Η διαχείριση όλων των πληροφοριών θα γίνεται από το προσωπικό του Δήμου. Οι κεντρικοί διαχειριστές της ηλεκτρονικής πύλης θα έχουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης της δομής και του περιεχομένου της πύλης και ορισμού ομάδων χρηστών με πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο και εφαρμογές του ΟΠΣ. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει ο Ανάδοχος να προσφέρει φιλική γραφική διεπαφή για το προσωπικό του Δήμου που να βασίζεται σε ένα απλό μοντέλο πλοήγησης.
Ο κάθε χρήστης ανάλογα με τα δικαιώματα του με την εισαγωγή στην διαχείριση θα μπορεί με πολύ απλό τρόπο να δει τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί ή τις εργασίες τις οποίες επεξεργάζεται. Θα υπάρχει η διαδικασία Check In – Check Out για όλες τις πληροφορίες για να αποφεύγεται η πιθανότητα διπλής τροποποίησης του ίδιου περιεχομένου. Θα πρέπει επίσης με πολύ εύκολο τρόπο και διαδικασία WYSIWYG να τροποποιεί το περιεχόμενο και να μην χρειάζεται να μπει σε διαδικασία εύρεσης του περιεχομένου από δενδροειδή μορφή. Με την επίσκεψη στην σελίδα που θέλει, θα μπορεί να κάνει την αλλαγή. Θα μπορεί στην ίδια σελίδα αλλά σε διαφορετικό τμήμα της να εργάζονται διαφορετικοί χρήστες και να είναι εύκολα διακριτό για όλους σε τι κατάσταση βρίσκεται το κάθε τμήμα (π.χ. προς επεξεργασία, προς έγκριση δημοσίευσης κλπ). Περιοχή η οποία είναι προς δημοσίευση δεν μπορεί να τροποποιηθεί.
Θα υπάρχει η δυνατότητα επίσης απόδοσης σε συγκεκριμένο χρήστη επιπλέον δικαιώματα από αυτά της ομάδας που ανήκει.

Α2.4    Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού
Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα C.3 «ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ».
Α2.5    Διαλειτουργικότητα
Όπως παρουσιάστηκε στις προηγούμενες ενότητες, οι προτεινόμενες υπηρεσίες δεν αφορούν μόνο στον Δήμο αλλά και σε άλλους φορείς δημοσίου και φυσικά στους πολίτες. Συνεπώς η διαλειτουργικότητα είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα το οποίο και έχει ληφθεί υπόψη.
Οι υπηρεσίες πηγάζουν από την Πλατφόρμα Διαχείρισης. Τμήμα της Πλατφόρμας αποτελεί η Διαδικτυακή Πύλη μέσω της οποίας αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες άλλοι φορείς του Δημοσίου και το ευρύ κοινό, η οποία θα ενσωματωθεί στο υφιστάμενο portal του δήμου.
Επίσης θα υλοποιηθούν web services με σκοπό τη σύνδεση του συστήματος με εφαρμογές άλλων φορέων υγείας.
Στο προτεινόμενο έργο θα ληφθούν υπ’ όψη οι ακόλουθες κατευθύνσεις και πρακτικές:
1.    Θα αναπτυχθούν συστήματα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής και θα γίνει χρήση προτύπων που θα διασφαλίζουν: Ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των εφαρμογών & υποσυστημάτων, Δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων, επεκτασιμότητα των εφαρμογών
2.    Θα υιοθετηθεί αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις & αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού
3.    Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, για τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στο χρήστη, για αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος και για δυνατότητα ελέγχου των προσβάσεων στα δεδομένα
4.    Θα διασφαλίζονται: Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών, Ανοικτά τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με προγράμματα τρίτων, τυποποιημένα πρωτόκολλα επικοινωνίας, ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων & ως προς την τεχνολογία της βάσης δεδομένων
5.    Θα ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις σε σχέση με τις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν: Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων του συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης, & υποστήριξης χρηστών, τεκμηρίωση του συστήματος μέσω της αναλυτικής περιγραφής της βάσης δεδομένων και των εφαρμογών.

(Υπο)συστήματα/Υπηρεσίες που οφείλουν να διαλειτουργούν    Πληροφορίες που ανταλλάσσονται    Παρατηρήσεις
ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ/ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ    
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΥΓΕΙΑΣ/ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΠΙΝΑΚΕΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ κλπ)    
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ/ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ    ΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ EMAIL Ή SMS

Α2.6    Πολυκαναλική προσέγγιση
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται μέσω διαδικτύου και θα σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εφικτή η χρήση τους από πληθώρα φορητών μέσων όπως PDA και smart phone ενώ η πρόσβαση σε αυτές μέσω συμβατικών μέσων (pc, laptop κλπ) είναι αυτονόητη.
Ο πολίτης ή ο εξουσιοδοτημένος χρήστης θα μπορεί μέσω ενός κινητού τηλεφώνου, το οποίο έχει σύνδεση στο διαδίκτυο, να έχει πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πύλη και τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Φυσικά το ίδιο είναι εφικτό, δεδομένου ότι η Διαδικτυακή Πύλη είναι μια web εφαρμογή, και μέσω touch screens κλπ.
Επίσης, πλαίσια του έργου πρόκειται να εγκατασταθούν Health Kiosks κατάλληλα για ΑΜΕΑ.
Επιπλέον, οι ενημερώσεις και ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται μέσω email και sms.

Υπηρεσία    Τρόποι Αλληλεπίδρασης    Τερματικό Πρόσβασης
Διαδικτυακή Πύλη    Web Brower    PC / Laptop/ SmartPhone
Ψηφιακός Ιατρικός Φάκελος    Web Brower    PC / Laptop/ SmartPhone
Ψηφιακός Ιατρικός Φάκελος    Μήνυμα SMS    Κινητό Τηλέφωνο
Ψηφιακός Ιατρικός Φάκελος    Email    PC / Laptop/SmartPhone
Τηλε – Ιατρική    GUI    Healthkiosks/Φορητοί Σταθμοί
Κάρτα Υγείας    Web Brower    PC / Laptop/ SmartPhone

Α2.7    Ανοιχτά δεδομένα
Το έργο, λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες τάσεις & πρακτικές, σε ότι αφορά την υιοθέτηση ανοικτών προτύπων. Είναι γνωστό ότι, λογισμικό & δεδομένα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται μεταξύ τους, με τα συστήματα του φορέα & με συστήματα άλλων οργανισμών. Ο στόχος είναι εφικτός µέσω της χρήσης κοινά αποδεκτών προτύπων που ορίζουν ένα κοινό σημείο αναφοράς & θέτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη συνεργασία των πληροφορικών συστημάτων. Τα πρότυπα που έχουμε επιλέξει για τα συστατικά στοιχεία της πληροφοριακού συστήματος είναι:
1.    Ο σχεδιασμός & η ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης, θα γίνει με σύγχρονα εργαλεία & θα είναι ανοιχτή σε Internet Standards. Η αρχιτεκτονική του λογισμικού θα είναι αρθρωτή (modular), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ομαλής επέκτασης των λειτουργιών & υπηρεσιών που θα προσφέρονται. Η δυνατότητα επικοινωνίας, συνεργασίας & ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ ετερογενών λειτουργικών συστημάτων & συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων, θα υλοποιηθεί μέσω χρήσης XML & web services.. Η Βάση Δεδομένων θα υλοποιείται από σύγχρονο Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης Βάσεως Δεδομένων συμβατό με SQL (υποστήριξη XML).
2.    Το σύστημα θα εκτείνει τη χρήση των ανοικτών προτύπων & προς την πολυκαναλική κατεύθυνση προάγοντας τη δυνατότητα της εκμετάλλευσης των δεδομένων & υπηρεσιών του συστήματος σε χρήστες φορητών συσκευών. Επιπλέον θα μπορεί να υποστηρίζει την ανάπτυξη & λειτουργία εφαρμογών με χρήση SMS. Θα είναι σε θέση να χειρίζεται την πολυπλοκότητα των διαφόρων τύπων συσκευών, πρωτοκόλλων διασύνδεσης που συνήθως συναντά κανείς στην ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών & να βασίζεται στην τεχνολογία XML.

Περιγραφή προτύπου    Σημασία/Χρήση στο πλαίσιο του Έργου
XHTML 1.0 Transitional, συμβατή με το αντίστοιχο πρότυπο της W3C.    Σωστή καταγραφή κώδικα HTML και σωστή προβολή σε όλους τους web browsers.
Να υπάρχει συμβατότητα με τα
πρότυπα του W3C για web accessibility.    Πρόσβαση στο website από άτομα με
περιορισμένη ή καθόλου όραση.
    

Η παρούσα πρόταση δεν περιλαμβάνει ψηφιοποίηση δεδομένων.

Α2.8    Απαιτήσεις Ασφάλειας
Θα πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις ασφαλείας,

Είσοδος χρηστών με τη χρήση ονόματος και κωδικού πρόσβασης τόσο στο περιβάλλον
στο περιβάλλον διαχείρισης (για τους διαχειριστές της διαδικτυακής πύλης)
– Δυνατότητα εγγραφής χρήστη και εκχώρηση προκαθορισμένων δικαιωμάτων στο νέο
χρήστη. Εναλλακτικά, ο διαχειριστής θα μπορεί να εγκρίνει / απορρίψει την εγγραφή του
νέου χρήστη.
– Παροχή πληροφοριών στη διαδικτυακή πύλη οι οποίες δεν απαιτούν την είσοδο
εγγεγραμμένου χρήστη και, αντίστοιχα, καθορισμό περιοχών της διαδικτυακής πύλης οι
οποίες θα απαιτούν πιστοποίηση εγγεγραμμένου χρήστη (login).
– Κρυπτογράφηση του κωδικού πρόσβασης των χρηστών κατά την αποθήκευσή του στη
βάση δεδομένων, ούτως ώστε να μην είναι γνωστός στους έχοντες απευθείας πρόσβαση
στη βάση, και δημιουργία ασφαλούς σύνδεσης SSL κατά την πιστοποίηση χρήστη και τη
μεταφορά του κωδικού του στο σύστημα προς έλεγχο.

Α2.9    Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος
Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει φιλική διεπιφάνεια χρήστη επιτυγχάνοντας υψηλό βαθμό ευχρηστίας και φιλικότητας στην χρήση αυτού. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διενεργήσει/προτείνει ελέγχους ικανοποιήσεις χρηστών βάσει μετρικών εκτιμήσεων αποδοχής χρηστικότητας.
Οι εφαρμογές θα πρέπει να διαθέτουν υποστήριξη άμεσης βοήθειας (online help) και οδηγιών προς τους χρήστες καθώς και μηνύματα/υποδείξεις λαθών (error messages) στην Ελληνική γλώσσα και εν γένει ενημέρωσης των χρηστών με όρους οικείους προς αυτούς αποφεύγοντας δυσνόητες κωδικοποιήσεις και ειδικευμένες τεχνικές ορολογίες.

Α2.10    Απαιτήσεις Προσβασιμότητας
Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις πρόσβασης από
ΑΜΕΑ και άλλες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, και να ικανοποιούνται οι σχετικοί
διεθνώς αναγνωρισμένοι κανόνες και οδηγίες προσβασιμότητας, όπως Web
Accessibility Initiative και συγκεκριμένα τα Web Content Accessibility Guidelines,
Authoring Tool Accessibility Guidelines και User Agent Accessibility Guidelines, που
αφορούν στην ανάπτυξη προσβάσιμων εφαρμογών και υπηρεσιών για το διαδίκτυο,
ειδικά όσον αφορά στη σύσταση επιπέδου 11 A (Level 11 A, W3C Web Content
Accessibility Guidelines).

Α2.11    Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου
Το προτεινόμενο έργο αποτελείται από τέσσερις (4) κυρίες φάσεις, συνολικής διάρκειας πέντε (5) μηνών  
Α.   Μελέτη Εφαρμογής
Β.   Ανάπτυξη Υπηρεσιών, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού
Γ.   Εκπαίδευση προσωπικού Φορέα λειτουργίας
Δ.   Πιλοτική Λειτουργία
Ε.   Ενέργειες Δημοσιότητας

Α/Α Φάσης    Τίτλος Φάσης    Μήνας Έναρξης    Μήνας Λήξης (παράδοσης)
A    Καταστατικό του Έργου και αρχική μελέτη καλής προσαρμογής, «εφαρμογής»    1    1
B    Ανάπτυξη Υπηρεσιών, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού    2    4
Γ    Εκπαίδευση προσωπικού Φορέα λειτουργίας    5    5
Δ    Δοκιμαστική Παραγωγική Λειτουργία – Υποστήριξη (roll-out) (υποσύστημα)    5    5
Ε    Διάχυση αποτελεσμάτων / ενημέρωση / ευαισθητοποίηση – Διασφάλιση χρήσης υπηρεσιών    5    5

Φάση Νο    Β    Τίτλος    Ανάπτυξη Υπηρεσιών, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού
Μήνας Έναρξης    2    Μήνας Λήξης    4
    
Στόχοι
o    Προμήθεια εξοπλισμού
o    Ανάπτυξη Πλατφόρμας Τήλε-Ιατρικής .
o    Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Αυτόνομων Σταθμών Ιατρικών Μετρήσεων.
o    Θέση σε λειτουργία Φορητών Συστημάτων Ιατρικών Μετρήσεων
o    Ανάπτυξη Υπηρεσιών
o    Έναρξη πιλοτικής λειτουργίας
Περιγραφή Υλοποίησης
Η δεύτερη φάση, που θα διαρκέσει τρεις (3) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία αποδοχής της μελέτης εφαρμογής που θα υποβάλει ο ανάδοχος του έργου στον φορέα, αφορά στην ανάπτυξη και θέση σε πιλοτική λειτουργία του Συστήματος Τήλε-Ιατρικής.
Η υλοποίηση του Συστήματος θα ακολουθεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τη μεθοδολογία που ορίστηκαν κατά τη πρώτη φάση του έργου, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στην μελέτη εφαρμογής.
Θα παραδοθεί όλος ο απαιτούμενος εξοπλισμός στην έδρα του φορέα και θα ελεγχθεί.
Ο ανάδοχος θα ολοκληρώσει τη συλλογή και καταγραφή όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την υλοποίηση του Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου (πεδία καρτελών, διαδικασίες κλπ).
Θα αναπτυχθεί η πλατφόρμα Τήλε-Ιατρικής στο σύνολο της, δηλαδή
•    Η εφαρμογή Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου
•    Η εφαρμογή Τηλεμετρίας  Ιατρικών Δεδομένων
•    Η Διαδικτυακή Πύλη Υγείας

Θα εγκατασταθούν οι Σταθμοί Ιατρικών Μετρήσεων και θα τεθούν σε λειτουργία.
Επίσης θα παραμετροποιηθούν τα φορητά συστήματα Ιατρικών Μετρήσεων και θα τεθούν σε λειτουργία.
Θα ολοκληρωθεί η Πύλη Παροχής Υπηρεσιών προς τους πολίτες η οποία θα διασυνδεθεί με το Portal του Δήμου.
Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης ο ανάδοχος θα στέλνει εβδομαδιαίες αναφορές σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών ώστε να προλαμβάνονται τυχών αποκλίσεις στο χρονοδιάγραμμα.
Με το πέρας της δεύτερης φάσης ο ανάδοχος θα παραδώσει στον φορέα αναφορά όπου θα παρουσιάζεται η τελική αρχιτεκτονική του Συστήματος, οι λειτουργίες και υπηρεσίες που υποστηρίζει, ο εξοπλισμός που έχει εγκατασταθεί και οι δοκιμές στις οποίες προχώρησε ο ανάδοχος. Επιπλέον θα υλοποιηθούν σενάρια δοκιμών παρουσία του φορέα.
Τέλος, το Σύστημα θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία με σκοπό την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας.

 
Παραδοτέα
ΠΠ.2.1 Πλατφόρμα Τήλε-Ιατρικής
•    ΠΠ.2.1.1 Η εφαρμογή Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου
•    ΠΠ.2.1.2 Η εφαρμογή Τηλεμετρίας  Ιατρικών Δεδομένων
•    ΠΠ.2.1.3 Η Διαδικτυακή Πύλη Υγείας
ΠΠ.2.2 Αυτόνομοι Σταθμοί Ιατρικών Μετρήσεων
ΠΠ.2.3 Φορητά Συστήματα Ιατρικών Μετρήσεων
ΠΠ.2.4 Σύνολο Υπηρεσιών
•    ΠΠ.2.4.1 Τήλε-Ιατρική
•    ΠΠ.2.4.2 Ψηφιακός Ιατρικός Φάκελος
•    ΠΠ.2.4.3 Κάρτα Υγείας
•    ΠΠ.2.4.4 Διαδικτυακή Πύλη Υγείας
ΠΠ.2.5 Ενδιάμεσο Τεύχος Τεχνικών Χαρακτηριστικών Συστήματος
ΠΠ.2.6 Ενδιάμεσο Τεύχος Δοκιμών

Φάση Νο    Γ    Τίτλος    Εκπαίδευση
Μήνας Έναρξης    5    Μήνας Λήξης    5
    
Στόχοι
o    Κατάρτιση Διαχειριστών
o    Κατάρτιση Τεχνικών Πεδίου
o    Κατάρτιση Προσωπικού άλλων Φορέων
Περιγραφή Υλοποίησης
Η τρίτη φάση, που θα διαρκέσει ένα (1) μήνα, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών ανάπτυξης του Συστήματος Τήλε-Ιατρικής, αφορά στην κατάρτιση των στελεχών του Δήμου και άλλων Φορέων που θα εμπλακούν στην λειτουργία και διαχείριση του Συστήματος.
Η φάση αυτή υλοποιείται παράλληλα με την φάση Πιλοτικής Λειτουργίας.
Ο ανάδοχος θα παραδώσει επικαιροποιημένο τεύχος εκπαίδευσης στο οποίο θα περιγράφεται η μεθοδολογία εκπαίδευσης τριών ομάδων στελεχών ( διαχειριστών, στελεχών Υπηρεσιών Κοινωνικής Στήριξης, στελεχών άλλων φορέων), με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος με το πέρας των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου.
Η ομάδα διαχειριστών θα αποτελείται από τουλάχιστον δύο (2) στελέχη του Δήμου, τα οποία θα καταρτιστούν (κατάρτιση διάρκειας 30 ωρών) στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα
•    Γνώση της Αρχιτεκτονικής του Συστήματος
•    Καταχώριση δεδομένων
•    Αναζητήσεις και μορφοποίηση αναφορών
•    Καθορισμός και εφαρμογή πολιτικών λειτουργίας
•    Υποστήριξη του συνόλου των υπηρεσιών που υλοποιεί το σύστημα
•    Υποστήριξη και Διαχείριση χρηστών
•    Μεθοδολογία ανίχνευσης και αντιμετώπισης βλαβών

Η ομάδα στελεχών Υπηρεσιών Κοινωνικής Στήριξης, θα αποτελείται από τουλάχιστον τέσσερα (4) στελέχη του Δήμου, τα οποία θα καταρτιστούν (κατάρτιση διάρκειας 20 ωρών) στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα
•    Καταχώριση δεδομένων
•    Αναζητήσεις και μορφοποίηση αναφορών
•    Χρήση Αυτόνομων Σταθμών Ιατρικών Μετρήσεων
•    Χρήση Φορητών Συστημάτων Ιατρικών Μετρήσεων

Η ομάδα στελεχών άλλων φορέων θα αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) στελέχη, τα οποία θα καταρτιστούν (κατάρτιση διάρκειας 8 ωρών) στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα
•    Καταχώριση δεδομένων
•    Αναζητήσεις και μορφοποίηση αναφορών
•    Χρήση Αυτόνομων Σταθμών Ιατρικών Μετρήσεων
•    Χρήση Φορητών Συστημάτων Ιατρικών Μετρήσεων
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκπόνηση του εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα κληθεί να υποστηρίξει την υλοποίηση του προτεινόμενου προγράμματος σπουδών. Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή.
Παραδοτέα
ΠΠ.3.1 Οριστικοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών / εκπαίδευσης στελεχών
ΠΠ.3.2 Εκπαιδευτικό Υλικό
ΠΠ.3.3 Υπηρεσίες Κατάρτισης Εκπαίδευσης Στελεχών
Φάση Νο    Δ    Τίτλος    Πιλοτική Λειτουργία
Μήνας Έναρξης    5    Μήνας Λήξης    5
    
Στόχοι
o    Επίδειξη Υπηρεσιών
o    Έλεγχος και Δοκιμές Συστήματος  
o    Εντοπισμός Δυσλειτουργιών
o    Διορθωτικές Ενέργειες
o    Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας
Περιγραφή Υλοποίησης
Η τέταρτη φάση, που θα διαρκέσει ένα (1) μήνα, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών ανάπτυξης του Συστήματος Τήλε-Ιατρικής, αφορά στην Πιλοτική Λειτουργία του Συστήματος με σκοπό την επισήμανση τυχών δυσλειτουργιών ή άλλων θεμάτων και την επίλυση τους.
Ο ανάδοχος θα προχωρήσει σε πλήρη επίδειξη του Συστήματος και των Υπηρεσιών και στη συνέχεια θα αναλάβει:
•Την προετοιμασία σεναρίων ελέγχου του δικτύου σε συνεργασία με τον Φορέα
•Την επιβεβαίωση σεναρίων ελέγχου και επικαιροποίησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης αυτής
•Τις τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, προσθήκες/ τροποποιήσεις, σύνθεση, πιλοτική χρήση
κλπ.) με στόχο να επιβεβαιωθεί η απόλυτα εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος
•Την υποστήριξη του Φορέα στην αρχική φάση λειτουργίας
•Τις βελτιώσεις των υπηρεσιών που παρέχει το σύστημα (αν τέτοιο κριθεί απαραίτητο)
•Την επίλυση προβλημάτων-υποστήριξη προς τα στελέχη του Φορέα
•Τη συλλογή παρατηρήσεων από τα στελέχη του Φορέα
•Τη διόρθωση / διαχείριση λαθών
•Την επικαιροποίηση (update) τεκμηρίωσης
•Δοκιμές και μετρήσεις ορθής λειτουργίας

Με το πέρας των παραπάνω, ο ανάδοχος θα παραδώσει πλήρη αναφορά των δοκιμών και των διορθωτικών ενεργειών όπως και επικαιροποιημένο τεκμηριωτικό υλικό του Συστήματος.
Η αποδοχή των παραπάνω, από τον Φορέα, θα σημάνει και την έναρξη της Παραγωγικής Λειτουργίας του Συστήματος.

Παραδοτέα
ΠΠ.4.1 Τελικό Τεύχος Δοκιμών
ΠΠ.4.2 Τελικό Τεύχος Τεχνικών Χαρακτηριστικών Συστήματος
ΠΠ.4.3 Τελικός Οδηγός Χρήσης Συστήματος (Manual)
ΠΠ.4.4 Τελική Έκδοση Πλατφόρμας

Φάση Νο    Ε    Τίτλος    Ενέργειες Δημοσιότητας
Μήνας Έναρξης    5    Μήνας Λήξης    5
    
Στόχοι
o    Ενημέρωση Πολιτών και Φορέων
o    Συνειδητοποίηση (awareness) των ωφελειών που απορρέουν από τις παρεχόμενες υπηρεσίες    
Περιγραφή Υλοποίησης
Η Πέμπτη και τελευταία φάση του έργου , που θα διαρκέσει ένα (1) μήνα, αφορά στην πραγματοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και προώθησης των υπηρεσιών.
Οι ενέργειες προώθησης του έργου αφορούν στο σχεδιασμό και την πραγματοποίηση συγκεκριμένου σχεδίου για την ενημέρωση των κατοίκων και των φορέων του Δήμου, για τη δημιουργία, λειτουργία και τους σκοπούς του έργου.
Στόχος είναι η επίτευξη της μέγιστης δυνατής διάδοσης του έργου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής λειτουργία του στο μέλλον, εφόσον σε μεγάλο βαθμό αυτή εξαρτάται από τους ίδιους τους χρήστες και συμμετέχοντες του έργου.
Οι ενέργειες γνωστοποίησης και προώθησης του έργου περιλαμβάνουν δράσεις σχεδιασμού μεθόδων επικοινωνίας με το κοινό και παρουσίασης.
Πιο συγκεκριμένα οι δράσεις δημοσιότητας θα περιλαμβάνουν:
Διοργάνωση μιας (1) ενημερωτικής ημερίδας στο τέλος του  έργου
Στο πλαίσιο της ενημερωτικής ημερίδας θα προβληθεί το έργο καθώς και οι στόχοι και τα αποτελέσματά του. Στην εκδήλωση αυτή θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες του, οι υπηρεσίες που προσφέρει, ο τρόπος που σκέφτεται ο Δήμος να το αξιοποιήσει κτλ .
Σχεδιασμός και αναπαραγωγή υλικού προβολής
Προβλέπεται η αναπαραγωγή χιλίων (1.000) εντύπων προβολής του έργου όπως και αφισών με απλές οδηγίες χρήσης των Σταθμών Μετρήσεων.

Παραδοτέα
ΠΠ.5.1 Ενημερωτική Ημερίδα
ΠΠ.5.2 Υλικό Προώθησης και Προβολής

Α2.12    Πίνακας Παραδοτέων
Α/Α Παραδοτέου    Τίτλος Παραδοτέου    Τύπος Παραδοτέου     Μήνας Παράδοσης
1    Μελέτη Εφαρμογής    Μ (Μελέτη)    Μ1
2    Εφαρμογή Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου    Λ (Λογισμικό)    Μ3
3    Εφαρμογή Τηλεμετρίας  Ιατρικών Δεδομένων    Λ (Λογισμικό)    Μ3
4     Αυτόνομοι Σταθμοί Ιατρικών Μετρήσεων    Υ (Υλικό/Εξοπλισμός)    Μ2
5    Φορητά Συστήματα Ιατρικών Μετρήσεων    Υ (Υλικό/Εξοπλισμός)    Μ2
6    Ψηφιακός Ιατρικός Φάκελος    Υ (Υπηρεσία)    Μ4
7    
Κάρτα Υγείας
    Υ (Υπηρεσία)    Μ4
8    Διαδικτυακή Πύλη Υγείας    Υ (Υπηρεσία)    Μ4
9    Ενδιάμεσο Τεύχος Τεχνικών Χαρακτηριστικών Συστήματος
    ΑΝ (Αναφορά)    Μ4
10    Ενδιάμεσο Τεύχος Δοκιμών    ΑΝ (Αναφορά)    Μ4
11    Οριστικοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών / εκπαίδευσης στελεχών     ΑΛ(Άλλο)    Μ5
12     Εκπαιδευτικό Υλικό    ΑΛ(Άλλο)    Μ5
13     Υπηρεσίες Κατάρτισης Εκπαίδευσης Στελεχών    Υ (Υπηρεσία)    Μ5
14    Τελικό Τεύχος Δοκιμών     ΑΝ (Αναφορά)    Μ5
15    Τελικό Τεύχος Τεχνικών Χαρακτηριστικών Συστήματος    ΑΝ (Αναφορά)    Μ5
16    Τελικός Οδηγός Χρήσης Συστήματος (Manual)    ΑΝ (Αναφορά)    Μ5
17    Τελική Έκδοση Πλατφόρμας    Σ(Σύστημα)    Μ5
18    Υλικό Προώθησης και Προβολής    Υ (Υλικό/Εξοπλισμός)    Μ2
19    Ενημερωτική Ημερίδα     ΑΛ(Άλλο)    Μ5

Α2.13    Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου
Α/Α     Τίτλος Οροσήμου    Μήνας Επίτευξης    Μέθοδος μέτρησης της επίτευξης    % επί του συνολικού κόστους/ αμοιβής
1    Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής
    Μ1    Έγκριση από Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου    0%
2    Παράδοση και Εγκατάσταση Εξοπλισμού    Μ3    Ποσοτική & Ποιοτική Παραλαβή εξοπλισμού από Επιτροπή Παραλαβής    0%
3    Ολοκλήρωση Ανάπτυξης Εφαρμογών    Μ4    Έγκριση από Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου    0%
4    Παράδοση ενδιάμεσου τεύχους δοκιμών    Μ4    Έγκριση από Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου    0%
5    Εκπαίδευση Προσωπικού    Μ5    Έγκριση από Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου    0%
6    Ολοκλήρωση επιδείξεων, ελέγχου και δοκιμών συστήματος
    Μ5    Έγκριση από Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου    0%

Α3.    Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών
Α3.1    Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
Ο ανάδοχος θα παραδώσει επικαιροποιημένο τεύχος εκπαίδευσης στο οποίο θα περιγράφεται η μεθοδολογία εκπαίδευσης τριών ομάδων στελεχών ( διαχειριστών, στελεχών Υπηρεσιών Κοινωνικής Στήριξης, στελεχών άλλων φορέων), με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος με το πέρας των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου.
Η ομάδα διαχειριστών θα αποτελείται από τουλάχιστον δύο (2) στελέχη του Δήμου, τα οποία θα καταρτιστούν (κατάρτιση διάρκειας 30 ωρών) στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα
•    Γνώση της Αρχιτεκτονικής του Συστήματος
•    Καταχώριση δεδομένων
•    Αναζητήσεις και μορφοποίηση αναφορών
•    Καθορισμός και εφαρμογή πολιτικών λειτουργίας
•    Υποστήριξη του συνόλου των υπηρεσιών που υλοποιεί το σύστημα
•    Υποστήριξη και Διαχείριση χρηστών
•    Μεθοδολογία ανίχνευσης και αντιμετώπισης βλαβών

Η ομάδα στελεχών Υπηρεσιών Κοινωνικής Στήριξης, θα αποτελείται από τουλάχιστον τέσσερα (4) στελέχη του Δήμου, τα οποία θα καταρτιστούν (κατάρτιση διάρκειας 20 ωρών) στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα
•    Καταχώριση δεδομένων
•    Αναζητήσεις και μορφοποίηση αναφορών
•    Χρήση Αυτόνομων Σταθμών Ιατρικών Μετρήσεων
•    Χρήση Φορητών Συστημάτων Ιατρικών Μετρήσεων

Η ομάδα στελεχών άλλων φορέων θα αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) στελέχη, τα οποία θα καταρτιστούν (κατάρτιση διάρκειας 8 ωρών) στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα
•    Καταχώριση δεδομένων
•    Αναζητήσεις και μορφοποίηση αναφορών
•    Χρήση Αυτόνομων Σταθμών Ιατρικών Μετρήσεων
•    Χρήση Φορητών Συστημάτων Ιατρικών Μετρήσεων
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκπόνηση του εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα κληθεί να υποστηρίξει την υλοποίηση του προτεινόμενου προγράμματος σπουδών. Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή.

Α3.2    Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης
Στόχος είναι η επίτευξη της μέγιστης δυνατής διάδοσης του έργου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής λειτουργία του στο μέλλον, εφόσον σε μεγάλο βαθμό αυτή εξαρτάται από τους ίδιους τους χρήστες και συμμετέχοντες του έργου.
Οι ενέργειες γνωστοποίησης και προώθησης του έργου περιλαμβάνουν δράσεις σχεδιασμού μεθόδων επικοινωνίας με το κοινό και παρουσίασης.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα επικοινωνίας το οποίο θα απευθύνεται σε κατοίκους, φορείς αλλά και επαγγελματίες του χώρου της υγείας.
Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν κατ ελάχιστο τον σχεδιασμό και την αναπαραγωγή ενημερωτικού υλικού όπως κα τη διενέργεια μίας ημερίδας.

Α3.3    Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει την λειτουργία του εξοπλισμού, του λογισμικού
και των εφαρμογών του Έργου κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.
Επιπλέον στο διάστημα αυτό θα διεξαχθούν οι τελικές δοκιμές των παραδοτέων και θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση των χρηστών.

Ειδικότερα οι ενέργειες του Αναδόχου κατά την περίοδο πιλοτικής λειτουργίας του
συστήματος περιλαμβάνουν:

• Την υποστήριξη του Φορέα στη λειτουργία του εξοπλισμού και των εφαρμογών
• Την εκπαίδευση χρηστών – διαχειριστών
• Την επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών
• Τη συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες
• Τη διόρθωση / Διαχείριση λαθών
• Την τεκμηρίωση των εφαρμογών
• Τον έλεγχο των εφαρμογών βάσει των Σεναρίων Ελέγχου Συστήματος (acceptance
tests)
• Τον τελικό έλεγχο του συστήματος και τελικές ρυθμίσεις για τη βελτίωση της
επίδοσης (fine tuning)
• Τις βελτιώσεις των εφαρμογών

Η διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας ορίζεται σε τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την οριστική παράδοση του Έργου. Με το πέρας των παραπάνω, ο ανάδοχος θα παραδώσει πλήρη αναφορά των δοκιμών και των διορθωτικών ενεργειών όπως και επικαιροποιημένο τεκμηριωτικό υλικό του Συστήματος.

Α3.4    Υπηρεσίες Εγγύησης  «Καλής Λειτουργίας»
Οι προσφέροντες θα αναφέρουν επί ποινή απόρριψης τον χρόνο και τους όρους εγγύησης όλων των προσφερόμενων εφαρμογών καθώς και του εξοπλισμού και του λογισμικού. Ως ελάχιστος χρόνος εγγύησης ορίζεται για τον εξοπλισμό, λογισμικό συστήματος και τις εφαρμογές ένα (1) έτος από την οριστική παραλαβή του Έργου.

Η παροχή εγγύησης δεν θα κοστολογηθεί χωριστά από τον εξοπλισμό και το λογισμικό. Το κόστος αυτής θα περιέχεται στο κόστος κάθε επιμέρους εξοπλισμού/λογισμικού.

Η υποστήριξη πρέπει να περιλαμβάνει και την παροχή χωρίς κόστος νεότερων εκδόσεων λογισμικού συστήματος (operating system firmware) που ανακοινώνεται από τον κατασκευαστή.

Ο προμηθευτής εγγυάται την ύπαρξη ανταλλακτικών για τον προσφερόμενο εξοπλισμό για διάστημα 5 ετών πέραν της περιόδου εγγύησης.

Επιδιόρθωση / Αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα κατασκευαστικής λειτουργίας για όλο το διάστημα εγγύησης.

Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλματα Λογισμικού για το διάστημα εγγύησης.

Η ανταπόκριση του αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα είναι:
    Εντός τριών (3) ωρών από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης εφόσον η ειδοποίηση έγινε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και στο διάστημα από 08:00 μέχρι 13:00
    Η το πρωί (08:00 η ώρα), της επόμενης εργάσιμης ημέρας εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός των πιο πάνω ημερών και ωρών
Για την αποκατάσταση της βλάβης:
    Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης για την έναρξη αποκατάστασης της βλάβης είναι 24 ώρες.

Σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο 48 ωρών από την αναγγελία της βλάβης και εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία της μονάδας, ο προμηθευτής θα πρέπει να την αντικαταστήσει με όμοια (ή ισοδύναμη τεχνικά) μονάδα που λειτουργεί κανονικά και να εγκαταστήσει το αντίστοιχο λογισμικό εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού, καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email).

Α3.5    Υπηρεσίες Συντήρησης
Οι προσφέροντες θα αναφέρουν στην τεχνική τους προσφορά τους όρους για συντήρηση του εξοπλισμού και των εφαρμογών και για χρονικό διάστημα τριών (3) ακόμη ετών μετά το τέλος της εγγύησης, στη δε οικονομική τους προσφορά τους σχετικούς οικονομικούς όρους.
Οι υπηρεσίες συντήρησης πρέπει να καλύπτουν κατ ελάχιστο τις προδιαγραφές τις παραγράφου Α4.4.
Το κόστος συντήρησης δεν είναι επιλέξιμο στον προϋπολογισμό του έργου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σημειώνεται ότι η αναθέτουσα αρχή θα αναθέσει με ξεχωριστή σύμβαση τις υπηρεσίες συντήρησης, ασκώντας σχετικό δικαίωμα προαίρεσης που προβλέπεται στην παρούσα, το οποίο προσδιορίζεται ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο στην παρούσα προκήρυξη.

Α3.6    Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν ενδεικτικό Σχέδιο Διασφάλισης Ποιότητας Έργου.
Ο τελικός ανάδοχος του έργου θα παραδώσει επικαιροποιημένο ΣΔΠΕ ως αναπόσπαστο τμήμα της Μελέτης Εφαρμογής.

Α4.    Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου
Α4.1    Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάσει στην Τεχνική του Προσφορά μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής τόσο όσον αφορά το αντικείμενο του έργου όσο και το απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα παροχής υπηρεσιών & παράδοσης προϊόντων.
Η μεθοδολογία που θα προτείνει ο Ανάδοχος πρέπει να βασίζεται σε διεθνώς αποδεκτές πρακτικές, μεθόδους και πρότυπα, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση & παρακολούθηση του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τη στρατηγική που προτίθεται να χρησιμοποιήσει στο έργο, την προσέγγιση που κα ακολουθήσει σε όλα τα στάδια του έργου (π.χ. τεχνικές, εργαλεία, συνεργασίες, κλπ.), τις διαδικασίες μεταφοράς  τεχνογνωσίας, τον τρόπο συνεργασίας με το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής, τις ενδεχόμενες επαφές και συνεργασίες που πρόκειται να κάνει με άλλους εξωτερικούς φορείς, τον τρόπο πρόσβασης σε σχετικές με το έργο σύγχρονες τεχνολογικές πηγές πληροφοριών και έργων, κλπ.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πειστικότητα της μεθοδολογίας σε σχέση με τις δυνατότητες και την ικανότητα του Αναδόχου να εκτελέσει επιτυχώς το έργο στον προτεινόμενο απ’ αυτόν χρόνο. Η περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας θα ακολουθήσει το παρακάτω πλαίσιο:
•    Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των απαιτήσεων του έργου, όπως αναλυτικά προδιαγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, και ο προσφέρων υποχρεωτικά να τοποθετηθεί στο σύνολο αυτών.
•    Προτεινόμενη μεθοδολογία και σχετικές διαδικασίες αυτής για την υλοποίηση του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει επαρκώς την προτεινόμενη μεθοδολογία σε ότι αφορά τις διαδικασίες εκπόνησης μελετών, ανάλυσης απαιτήσεων, σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών, παροχής υπηρεσιών, κλπ, και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των διαδικασιών αυτών.
•    Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση κάθε φάσης του έργου σε επιμέρους δραστηριότητες, όπως αυτές αναφέρονται στις προδιαγραφές του έργου.
•    Προσδιορισμός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου όπως αυτά προκύπτουν από τις απαιτήσεις των προδιαγραφών του διαγωνισμού και την προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση του υποψήφιου Αναδόχου.
•    Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου (διάγραμμα GANTT) όπου θα απεικονίζονται οι φάσεις υλοποίησης, οι δραστηριότητες, οι αλληλεξαρτήσεις τα κυριότερα ορόσημα και τα παραδοτέα του έργου.

Α4.2    Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του έργου και το προσωπικό που θα διαθέσει (ομάδα έργου), με αναλυτική αναφορά του ειδικοτήτων. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.
Στην καταγραφή  της ομάδας του έργου θα πρέπει ρητώς να συμπεριληφθεί ο Υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του Αναδόχου και ο αναπληρωτής αυτού, οι οποίοι θα αναλάβουν την απευθείας επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, το συντονισμό των εργασιών και την διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωμής του έργου.
Για κάθε μέλος της ομάδας του έργου θα παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία στο βιογραφικό του σημείωμα.
Για όσα στελέχη της Ομάδας Έργου του Προσφέροντος δεν αποτελούν μόνιμα στελέχη του (δηλ. δεν είναι υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή μόνιμοι συνεργάτες του) αλλά πρόκειται να απασχοληθούν με Σύμβαση Έργου ειδικά για το έργο αυτό, πρέπει να
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι δέχεται να συμμετάσχει στο έργο και έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού. Ο Υπεύθυνος του έργου δηλώνει ότι σε περίπτωση αποχώρησής του από την εταιρεία ή λύσης της συνεργασίας του οφείλει να ενημερώσει τον Ανάδοχο και την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον 30 ημέρες πριν.
Στο διάστημα αυτό παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να τον αντικαταστήσει με άλλο στέλεχος αντιστοίχων ικανοτήτων και γνώσεων, μετά από τη
σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να λύσει αζημίως για αυτήν την σύμβαση, επιφυλασσομένων των αξιώσεων αποζημιώσεώς της έναντι του Αναδόχου.
Η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία συγκεκριμένων στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόμενο υποστηρικτικό τους ρόλο, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από τη διαδικασία παρακολούθησης του έργου, ζητά την άρση της μη συμμόρφωσης με την αντικατάστασή τους, σε εύλογο χρονικό διάστημα (έως 30 ημέρες),  από νέα στελέχη που θα τεθούν και πάλι υπό την έγκρισή της.

Α4.3    Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας
Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στην προσφορά του λεπτομερές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με τις κύριες φάσεις υλοποίησης, περιγραφές εργασιών και παραδοτέων, αναλυτικές χρονικές περιόδους υλοποίησης, ανθρώπινους πόρους (ρόλοι / ομάδες έργου) και αρμοδιότητες, καθώς και τα κύρια ορόσημα του Έργου.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει Μηνιαίες Αναφορές Προόδου σχετικά με τις δράσεις του και τις διαδικασίες εκτέλεσης του Έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται:
•    η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου
•    η ορθή, και συμβατή με τις προδιαγραφές, εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.
Οι τακτικές συναντήσεις του Αναδόχου με την ΕΠΠΕ για την πρόοδο του Έργου θα διεξάγονται σε μηνιαία βάση.
Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου του Αναδόχου θα παρουσιάζει σε κάθε συνάντηση την Αναφορά Προόδου του Έργου, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται τυχόν ενημερωμένη έκδοση του χρονοδιαγράμματος του Έργου.
Εκτός από τις τακτικές συναντήσεις, ο Πρόεδρος της ΕΠΠΕ μπορεί να συγκαλέσει έκτακτες συναντήσεις εάν κριθεί απαραίτητο.
Ο Ανάδοχος θα τηρεί τα πρακτικά των συναντήσεων που διεξάγονται για την πρόοδο του Έργου και θα τα αποστέλλει στην ΕΠΠΕ.
Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στα πλαίσια υλοποίησης της Μελέτης  Εφαρμογής ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ).

Α4.4    Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων
Η εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας για την υλοποίηση του Έργου θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω ενός αριθμού συμπληρωματικών ενεργειών οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις συμπίπτουν χρονικά. Οι ενέργειες αυτές θα πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο και θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο:
•    Το σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας για τον ακριβή καθορισμό του τι απαιτείται, από ποιον και των προτύπων με τα οποία εκτελούνται οι εργασίες για την υλοποίηση του Έργου,
•    Την ανάπτυξη μίας ομαδικής προσέγγισης για την αναθεώρηση και βελτίωση των εργασιών υλοποίησης του Έργου,
•    Τον περιοδικό έλεγχο ποιότητας για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών διαδικασιών ως προς την επίτευξη των στόχων απόδοσης.

Οι παραπάνω ενέργειες θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας στην Τεχνική του Προσφορά (Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ)) και να το οριστικοποιήσει κατά τη διάρκεια της Μελέτης Εφαρμογής. Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας θα προβλέπει δέσμευση του αναδόχου για όρια τα ανοχών στην ποιότητα, στην πληρότητα και στην χρονική απόκριση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Α4.5    Σενάρια χρήσης και Ελέγχου – Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου
Η ΕΠΠΕ γνωμοδοτεί για την παραλαβή των επιμέρους τμημάτων του έργου μετά τη συμβατική ολοκλήρωση κάθε διακριτού σταδίου. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσω του ελέγχου του συνόλου των προβλεπόμενων παραδοτέων, για τα οποία αξιολογείται η ποσοτική και ποιοτική πληρότητα/ αρτιότητα.
Για την σηματοδότηση της ολοκλήρωσης κάθε σταδίου και την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην ΕΠΠΕ αίτημα παραλαβής, με το οποίο διαβιβάζει αναφορά πεπραγμένων  και εργασιών, έντυπα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα των άυλων παραδοτέων που αφορούν μελέτες, ψηφιακά δεδομένα, εκπαιδευτικό υλικό, εγχειρίδια κλπ.
Για την παραλαβή του κάθε σταδίου του έργου η ΕΠΠΕ λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες – πραγματοποιεί αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής πληρότητας / αρτιότητας των παραδοτέων, μέσω:
•    Ανασκόπησης και αξιολόγησης μελετών, αναφορών και λοιπών εντύπων παραδοτέων και  υλικού τεκμηρίωσης.
•    Διενέργειας ελέγχων αποδοχής για τα επιμέρους προϊόντα και λειτουργικά υποσύνολα του πληροφοριακού συστήματος.
Στην περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές, οι παρατηρήσεις της Επιτροπής διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο το αργότερο εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής. Εκτιμώντας το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών, η ΕΠΠΕ καθορίζει το χρονικό διάστημα λήψης των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων και επανυποβολής του αιτήματος παραλαβής. Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως 2 φορές.
Η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώνεται με τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου από την ΕΠΠΕ. Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα, χωρίς η ΕΠΠΕ να κοινοποιήσει τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο ή να συντάξει το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, τα παραδοτέα θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί προσωρινά.
Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εξελίσσεται η παραλαβή κάθε σταδίου δεν επηρεάζει τον προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης του έργου και τις χρονικές δεσμεύσεις ολοκλήρωσης επόμενων σταδίων. Η διαδικασία παραλαβής κάθε σταδίου δε δύναται να πραγματοποιηθεί, εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι παραλαβές προηγούμενων σταδίων.
Οριστική Παραλαβή
Η Οριστική Παραλαβή του συνόλου του έργου πραγματοποιείται μέσα σε ένα μήνα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας με την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά αφενός τις εκτελεσθείσες εργασίες, το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί.