Αναζήτηση
logo
Εκσυγχρονισμός – Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Πολεοδομικού Συγκροτήματος Αλμυρού – Ευξεινούπολης

Η ανωτέρω πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας “ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)” του Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, προϋπολογισμού 919.354,841 €.

Με την ανωτέρω πράξη προβλέπεται η αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της πολεοδομικής ενότητας Ευξεινούπολης και η αντικατάσταση μέρους του εξωτερικού δικτύου της πόλης του Αλμυρού (τέσσερις πολεοδομικές ενότητες).

Με την υλοποίηση της πράξης επιτυγχάνεται η μείωση των βλαβών και των διαρροών, η οποία επιφέρει υποβάθμιση της ποιότητας του ύδατος και αυξάνεται η παροχετευτική ικανότητα του υπάρχοντος δικτύου, η οποία συνεπάγεται την αδυναμία του δικτύου να εκπληρώσει το στόχο του, που είναι η κάλυψη των απαιτήσεων κατανάλωσης σε ποσότητα και σε πίεση του παροχετευόμενου ύδατος. Επομένως η υλοποίηση της πράξης συμβάλλει στον ειδικό στόχο της πρόσκλησης που είναι η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των υδατικών πόρων. Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός ανέρχεται σε 10236 κατοίκους. Σε σχέση με τους δείκτες εκροών και την τιμή στόχο των 714.163 ατόμων, το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε 1,44% ως δείκτης αποτελέσματος της πράξης.

Η υλοποίηση της πράξης θα καλύψει το σύνολο των αναγκών της πολεοδομικής ενότητας Ευξεινούπολης όπως αυτές αναμένεται να διαμορφωθούν (πληθυσμιακά) σε χρονικό διάστημα 40 ετών και θα προστατευθεί επαρκώς το εξωτερικό δίκτυο της πόλης του Αλμυρού (τέσσερις πολεοδομικές ενότητες). Επιπροσθέτως διασφαλίζεται  η απρόσκοπτη και ποιοτική παροχή ύδατος στην παρούσα φάση αλλά και για τα επόμενα χρόνια στους κατοίκους και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής. Ο ωφελούμενος πληθυσμός ανέρχεται σε 10236 κατοίκους.