Αναζήτηση
logo
Εγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού για τον μήνα Φεβρουάριο

Εγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού για τον μήνα Φεβρουάριο

Στον Αλμυρό σήμερα την 21η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00΄ π.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του